مقاله جراحي دندان كانين نهفته Exposure ميزان موفقيت درمان ارتودنسي ثابت به دنبال پالاتالي و عوامل راديوگرافيك موثر بر آن در مراجعين به چند كلينيك خصوصي در طي سالهاي ۷۱ تا ۸۵ در شهر تهران (يك مطالعه گذشته نگر ۱۵ ساله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: جراحي دندان كانين نهفته Exposure ميزان موفقيت درمان ارتودنسي ثابت به دنبال پالاتالي و عوامل راديوگرافيك موثر بر آن در مراجعين به چند كلينيك خصوصي در طي سالهاي ۷۱ تا ۸۵ در شهر تهران (يك مطالعه گذشته نگر ۱۵ ساله)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانين نهفته
مقاله اكسپوژر جراحي
مقاله ارتودنسي و فاكتورهاي راديوگرافيك Alignment

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانترمعتمدي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ناوي فينا
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني فرد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجايي كه دندان كانين به دليل موقعيت منحصر به فردش در قوس دنداني از لحاظ نقش موثري را ايفا مي كند و با توجه به ميزان شيوع بالاي نهفتگي TMJ فانكشن، زيبايي و حركات اين دندان و همچنين به علت پراكندگي اطلاعات در اين زمينه، اين تحقيق با هدف بررسي ميزان جراحي كانين نهفته پالاتالي و عوامل راديوگرافيك موثرExposure  موفقيت درمان ارتودنسي پس از بر آن در مراجعين به چند كلينيك خصوصي در طي سالهاي ۷۱ تا ۸۵ در شهر تهران، انجام پذيرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق در شهر تهران و به روش طي يك مطالعه از ميان ۵۴۷۹ بيمار مراجعه كننده به كلينيك هاي خصوصي در طي سالهاي ۷۱ تا ۸۰ بيمار با سن ۱۱ تا ۲۴ سال كه با توجه به علايم كلينيكي تشخيص قطعي دندان كانين نهفته پالاتالي دندان كانين نهفته قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. كليه Exposure را داشتند و تحت جراحي شده بود و Extract مراجعيني كه در دامنه سني تعيين شده قرار نداشتند يا دندان نهفته آنها به دلايلي همچنين افراد داراي بيماريهاي خاص و ناهنجاريهاي مادرزادي از شمارش حذف شدند. اطلاعات موجود در پرونده هاي بيماران واجد شرايط (سن / جنس / تعداد دندانهاي نهفته / طول مدت رويش دندان / ميزان ريشه تشكيل شده / وجود ابنرماليتي در ريشه دندان / ميزان اورلپ ريشه كانين بر روي ريشه دندان اينسايزور مجاور / طول دوره درمان / زاويه دندان نسبت به ميدلاين) بررسي شد.Chi2 & Correlation  سپس تمامي داده ها با استفاده از آناليز آماري در Data Existing  Studyانجام شد.
يافته ها: ۸۰ نمونه با سن ۱۱ تا ۲۴ سال و ميانگين سني ۱۶ سال كه در طي سالهاي ۷۱ تا ۸۵ به كلينيك هاي خصوصي مراجعه كرده بودند، مشخص شدند. از اين تعداد ۱۹ نفر مذكر و ۶۱ نفر مونث بودند. از ميان متغيرهاي مورد نظر، تنها ۳ متغير، زاويه دندان كانين نهفته پالاتالي نسبت به ميدلاين وجود ابنرماليتي در ريشه دندان كانين نهفته پالاتالي و همچنين وجود يا عدم وجود اورلپ تاج كانين.(p value <0.001)  نهفته برروي ريشه دندان اينسايزور مجاور معني دار بود براي Correlation 3 و .Chi 2
نتيجه گيري: با توجه به معني دار بودن آزمون هاي آماري متغير فوق نتيجه گرفته مي شود كه با افزايش زاويه دندان كانين نهفته پالاتالي نسبت به ميدلاين، وجود ابنرماليتي ريشه دندان كانين نهفته پالاتالي و همچنين وجود يا افزايش اورلپ دندان كانين Exposure نهفته بر روي ريشه دندان اينسايزور مجاور، ميزان موفقيت درمان ارتودنسي به دنبال جراحي دندان كانين نهفته پالاتالي كاهش مي يابد.