سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

عباس جعفری دولت آبادی – رئیس مجتمع قضائی خانواده یک تهران
فرحناز خسروشاهی – معاون مجتمع قضائی خانواده یک تهران
مرضیه هاشم نژاد – معاون مجتمع قضائی خانواده یک تهران
مجید یوسفی – معاون مجتمع قضائی خانواده یک تهران

چکیده:

جرم شناسی علم تقریباً جدیدی است که مرتبط با علوم دیگر بوده و به بررسی عوامل جرمزا ، طرق مبارزه برای پیشگیری از بزه و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا ( درمانی برای جلوگیری از تکرار جرم میپردازد. (دانش، ۱۳۶۶ ، ص ۱۷شناخت انحرافاتی که مقدمه ارتکاب بزه است از محورهای اساسی جرم شناسی است و اعمال ناشی از انحرافات جنسی که گاه جرم و گاه انحراف تلقی میشود میتواند بستر۱ ورود به حیطهی مجرمانه را فراهم سازد. در تمایز میان اختلال جنسی و انحرافات جنسی باید گفت هرگاه موضوع مورد توجه انسان برای ارضای نیازهای جنسی چیزی غیر ازجنس مخالف باشد مثل بچه، مرده و اشیاء و . . . و به عنوان دیگر هرگاه موضوع علاقهی انسان در روابط جنسی از حالت طبیعی خارج شده و تمایلات غیرطبیعی را در برگیرد فرد دچار انحراف جنسی شده است اما اختلال جنسی به عدم وجود ارگاسم از جمله بیانزالی ، زود انزالی و سردمزاجی اطلاق میگردد. منحرفین جنسی که معمولاً از لحاظ جنسی قدرت کمتری دارند از نظر نقش جنسی خود دچار ابهام شده و نتوانستهاند مفاهیم جنسی بهنجار( برای خود فراهم آورند. (ایبراهمن ، ۱۳۷۱ ،ص ۲۲۱ خانواده به عنوان اولین محل رشد و تربیت انسان، مهد تعالی ارزشهای انسانی یا افولاخلاق درانسان بوده و زمینه ساز انحرافات است اختلالات جنسی میتواند زمینهسازانحرافات جنسی باشد. تعامل سه عنصر ۱ ) خانواده؛ ۲) جرم یا انحراف؛ ۳) اختلالات جنسی موضوع این نوشتار است که در دو محور تئوری و میدانی سعی دارد نقشخانواده را در پیشگیری از انحرافات جنسی روشن سازد و از سوی دیگر به تاثیر اختلال جنسی در فروپاشی خانواده بپردازد.