سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

کورش مادنیا – بخش مهندسی مکانیک و هوافضا- دانشگاه ایالتی نیویورک، بوفالو

چکیده:

جریان حاصل از تداخل جت مدور متلاطم با سطح آزاد به طریق تجربی بررسی شده است. برای مطالعه این جریان از مشاهده آن، اندازه گیری انحنای سطح آزاد و اندازه گیری سرعت بهروش فیلم داغ استفاده شد. نشان داده شدکه در اثر تداخل سطح آزاد با ساختار گردابه ای ادیهای بزرگ درجریان جت، امواج سطحی تولید میشوند. این امواج تحت زاویه ای نسبت به جهت جریان منتشر می شوند که متناسب با عدد فرودافزایش می یابد. انتشار امواج در جهت جریان تحت اثر جریان سطحی ایجاد شده توسط جت میرا می شوند. در پایین دست جریان، حرکتهای سطحی توسط ساختار گردابه ای ادیهای بزرگ ایجاد می گردند. مشخصه های دایره ای تاریک در تصاویر ساده نگار مشاهده شده است که مرتبط با تمرکز گردابه ای در جریان متلاطمباشد. اندازه گیری های سرعت متوسط و شدت تلاطم ارائه گردیده است. به دلیل محدودیت ناشی از سطح آزاد ، نرخ میزایی ماکزیمم سرعت متوسط در مقایسهب ا جریان جت آزاد با ضریب Ö۲کاهش می یابد.