سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا کبیری سامانی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پی شبینی افت فشار و کسر حجمی مایع در جریانهای دوفازه در موارد عملی نظیر انتقال نفت توسط لوله و تاسیسات هیدرولیکی انتقال آب بسیار حائز اهمیت است. در سیستمهای هیدرولیکی نظیر کالورتها، آبگیرهای تحتانی، تونلها، اتصالات و موارد مشابه، اختلاط آب و هوا و تشکیل جریان دوفازه بوفور دیده م یشود. لذا، بررسی رفتار جریان برای ساخت وبهر هبرداری بهتر از تاسیسات هیدرولیکی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ورود هوا به داخل آب و تشکیل جریان دوفازه هر چند از دیدگاه کلی از این جهت که می تواند بر جلوگیری تشکیل فشارهای منفی تأثیرگذارد برای ما مطلوب م یباشد ، در عین حال، در تأسیسات هیدرولیکی می تواند مشکلات و خسارات جبران ناپذیری به سیستم وارد آورد که از آن جمله ، ترکیدن حبا بهای هوا با انرژی زیاد است که م یتواند، باعث تحمیل ضربه به سیستم و فرسایش و خوردگی گردد.علاوه بر این ظرفیت سیستم را کاهش داده و با سر و صدا و ارتعاش زیاد می تواند بر سازه تأثیر منفی و مخرب داشته باشد.در این مقاله، روشهایی برای تخمین میزان هوای ورودی به سیستم و تاثیر آن بر پارامترهای هیدرولیکی نظیر افت فشارو بررسی تاثیرات هیدرولیکی هندس ة جر یان و مختصات فیزیکی سیالات اختلاط یابنده (آب و هوا ) ارائه و نهایتًا روشهای بهینه با توجه به میزان دقت آنها در مقایسه با نتایج واقعی معرفی می گردند