سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سیدسعید گلباغی ماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشکده مهندسی ، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

برای پیش بینی توزیع سرعت و فشار در جریان دو فازی گاز – جامد از یک مدل پیوسته برای جریان ذرات جامد استفاده شده است. برای توصیف اصطکاک بین ذرات جامد، از مفهوم ویسکوزیته جامد استفاده شده و جهت مدلسازی بهتر، اصطکاک ما بین ذرات و دیواره بستر متخلخل بوسیله معادله فانینگ بیان شده و به شکل جمله چشمه در معادله ناویر – استوکس وارد شده است. اندرکنش فاز گاز و جامد و نرخ تغییر ممنتم بین این دو فاز از رابطه ارگن بدست امده است. معادلات بقای جرم و ممنتم دو فاز گاز و جامد به روش عددی سیمپل در مختصات منطبق بر مرز به صورت هم مکان حل شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است. در فاز گاز مدل k-e برای محاسبه ادی – لزجت جریان متلاطم بکار رفته است. محاسبات برای ضرایب لزجت مختلف انجام شده و یک ضریب لزجت مناسب انتخاب گردیده است. تطابق خوبی بین نتایج محاسبه شده و تجربی در خطوط زمان وجود داشته است. با توجه به نتایج محاسبه شده مقدار ضریب لزجت برایذرات جامد با قطر ۱/۹ میلیمتر برای حالت تک فازی حدود ۰/۰۷ Pa.s و برای حالت دو فازی ۰/۰۳Pa.s مناسب بوده است.