سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نوری – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
امین رضا نقره آبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

انتقال حرارت جابجایی آزاد در حالت ماندگاری در یک محفظه دو بعدی نسبتا طویل که از سه لایه مختلف سیال ومحیط متخلخل تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفته است. محفظه توسط دیواره های صلبی که تحت شار حرارتی ثابت قرار دارند، محصور شده است. معادلات حاکم بر جریان سیال با بهره گیری از معادله دارسی – برینکمن ارائه شده است. با حل همزمان معادلات حرکت و انرژی سیال برای هر یک از لایه های محفظه نتیجه شامل سه معادله دیفرانسیل معمولی درجه چهار با ضریب ثابت خواهد بود که با بکارگیری شرایط مرزی روی سطوح دیواره ها و مرز یبن لایه ها، یک دسته معادلات خطی برای محاسبه ضرائب بدست آمده است. که بطور تحلیلی حل شده اند. پروفیل دما و سرعت بر حسب عداد رایلی، دارسی، ابعاد محیط متخلخل و گرادیان عمودی دما رسم شده اند. مقایسه بین نتایج حاصل با نتایج عددی موجود در مراجع صحت حل تحلیلی را نشان میدهد.