سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر خرم مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
محمد سفید – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

مبدل میکروکانالی وسیله ای است که برای کنترل دمای قطعات الکترونیکی با شار حرارتی بالا مورد استفاده قرار می گیرد. یک تحلیل حرارتی جامع برایمیکرومبدل بایستی شامل تحلیل سه بعدی در بدنه جامد همزمان با تحلیل ۳ بعدی جریان در حال توسعه از نظر هیدرودینامیکیو حرارتی در بخش سیال باشد. در این پژوهش با مد نظر قرار دادن طول ورودی حرارتی و طول ورودی هیدرودینامیکی به تحلیل مسئله برای بررسی جریان سیال غیر نیوتنی در یکی از مجراهای مبدل میکروکانالی پرداخته ایم و از مدل توانی سود جسته ایم تا در بر گیرنده سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی در یکی از مجراهای مبدل میکروکانالی پرداخته ایم و از مدل توانی سود جسته ایم تا در برگیرنده سیالات نیوتنی و غیر نیتونی باشد. در گسسته سازی معادلات حاکم از روش اختلاف محدود مبتنی بر حجم معیار و بر اساس روش سیمپل استفاده شده است. و جملات جابجایی با استفاده از روش بالا دست مرتبه دوم تقریب زده شده است. در این مقاله سیال غیرنیوتنی دریک میکروکانال با مقطع مستطیل و دیواره جامد مطالعه شده است. سیال با سرعت ثابت وارد کانال می وشد و ار حرارتی قابت دردیواره بالایی قسمت جامدکانال وجود دارد. اثر عغیر نیوتنی بودن سیال بر خطوط جریان و عدد نوسلت بررسی شده اس. نتایحج نشان میدهد که جریان ثانویه ناشی از سیلا غیر نیوتنی باعث افزایش عدد نوسلت ونهایتا افزایش انتقال حرارت می گردد.