سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی خجسته – کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا
حسین احمدی کیا – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا – گروه مکانیک

چکیده:

جریان تراکم پذیر در یک میکرو کانال در عددنادسن ۰/۱۴ و عدد ماخ ۵ به صورت عددی حل شده است. در این شرایط، سیال هنوز پیوسته می باشد اما شرط عدم لغزش در دیواره ها صحیح نمی باشد و از شرط مرزی رژیم لغزشی در دیواره های جامد استفاده شده است. معادلات با استفاده از روش عددی فون لیر با دقت مرتبه دوم مکانی و زمانی به صورت ضمنی حل شده و آرایش جریان و توزیع فشار، دما وعدد ماخ روی سطح و مرکز میکروکانال بدست امده اند و با نتایج عددی DSMC مقایسه شده اند به دلیلکوچک بودن ارتفاع کانال ، گرمای زیادی توسط تنش های لزج ایجاد میشود. گرمای ایجاد شده موجب افزایش زیاد دمای سیال و در نتیجه نرخ انتقال گرما از دیواره ها می شود. همچنین نتایج نشان می دهند که در شرایط جریان مذکور، فرض سیال پیوسته با شرط مرزی لغزشی تفاوت زیادی باحل DSMC نداشته و بدین ترتیب در بسیاری از میکروکانال ها می توان از این فرضیات که تئوری آنها ساده تر و زمان حل عددی آن کمتر است، استفاده نمود.