سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
محمدحسن جوارشکیان – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی علیزاده – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
شهباز پورمرتضی مجارشین – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان حول یک استوانه مدفون در محدوده اعداد ر ینولدز ) ۱٫۳× ۱۰ ۴ ( Reynolds و ۲٫۶×۱۰ ۴ با استفاده از نرم افزار فلوئنت ) (FLUENT شب یه ساز ی شده است . طول نواحی جدایش دربالادسـت و پـائ ین دسـت جر یـ ان، تعیـی ن شده و مشخصات مربوط به سطح جریان برای نسبتهای عمق دفن ) ) G/D متفاوت مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت . نتـایج شبیه سازی عددی مساله ، با نتایج تجربی Hatipoglu و Avci مقایسه گردیده است . نتـایج نشـان مـی دهـد کـه در هردوحالت عددی و تجربی با افزایش نسبت عمق دفن، وسعت نواحی جدایش کاهش می یابد .