مقاله جستاري در دستگاه مطابقه زبان فارسي بر اساس تحليل زبان کتاب «فرار ازمدرسه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: جستاري در دستگاه مطابقه زبان فارسي بر اساس تحليل زبان کتاب «فرار ازمدرسه»
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسناد
مقاله مسنداليه
مقاله فعل
مقاله گروه قعلي
مقاله گروه اسمي
مقاله مطابقه
مقاله نحو
مقاله الگو
مقاله غزالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بين روساخت نحوي يک اثر يا قطعه زباني با انديشه و طرح ذهني صاحب آن رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد. ساخت نحوي يک اثر بي تاثير ازساخت معنايي آن نيست، به طوري که مي توان با دقت و تامل در روساخت تا حدودي به انديشه و نيت آفريننده آن روساخت پي برد. هر طرح ذهني و ساخت معنايي نمي تواند در هر قالب و توالي نحوي ظاهر شود و صراحت و رسانگي لازم را داشته باشد و اين حکايت از نظام مندي دستگاه زبان دارد. حتي يک دستگاه بسيار جزيي از دستگاه دستوري زبان به نام «مطابقه»(concord)  نيز از اين حقيقت مستثنا نيست. به همين دليل است که دستگاه مطابقه موجود در آثار زباني تحت يک الگو و طرح واحد و ثابت تعريف نمي شود و هر اثر يا قطعه زباني مي تواند دستگاه مطابقه مخصوص به خود داشته باشد. لذا براي زباني مثل زبان فارسي نمي توان يک طرح يا الگوي واحد از دستگاه مطابقه ارايه داد. در اين مقاله نويسنده با بررسي دستگاه مطابقه کتاب «فرار از مدرسه» استاد زرين کوب و مقايسه آن با طرح موجود از دستگاه مطابقه زبان فارسي به اين نکته مهم پرداخته است.