سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوریه ریاضی – عضو هیئت علم یدانشگاه سبزوار

چکیده:

در جهان معاصر که پیشرفت صنعت و فناوری یکی از شاخص های مهم تمدن به شمار می رود،چنین وانمود می شود که تمدن حاضر محصول پیشرفت ورشد علوم ریاضی و تجربی است . همچنین نتیجه گرفته می شود که تنها این علوم ارزش دارند و علوم انسانی یا بی ارزش هستند یا همتای علوم طبیعی نیستند . در این نوشتار ضمن تعریف علوم انسانی و بیان تمایز آنها با علوم دیگر، با دیدگاه بعضی اندیشمندان معاصر در مورد ارزش و روش علوم انسانی آشنا می شویم . در پایان راهکارهایی در جهت بر طرف کردن موانع رشد این علوم و بهبودی نسبی آنها عرضه می شود