مقاله جستجوي ليستريا مونوسيتوژنز در شير خام و پاستوريزه استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: جستجوي ليستريا مونوسيتوژنز در شير خام و پاستوريزه استان کردستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليستريا مونوسيتوژنز
مقاله شير خام
مقاله شير پاستوريزه
مقاله استان کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان ظريف بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 ليستريا مونوسيتوژنز در آب، خاک، حيوانات، شير و مواد غذايي با منشا حيواني وجود دارد و پراکندگي آن در جهان زياد است. ليستريا مونوسيتوژنز در گاو باعث ايجاد آنسفاليت، سقط جنين و سپتي سمي شده و امکان دارد انسان از راه هاي مختلف به اين باکتري آلوده شده و دچار عوارض سختي از جمله سقط جنين در زنان حامله و سپتي سمي در نوزادان گردد که منتهي به اختلالات سيستم عصبي مرکزي، اندوکارديت و بيماريهاي پوستي و گوارشي گردد. به دليل اينکه شير يک ماده غذايي اصلي محسوب مي شود که در تمام کشورهاي پيشرفته مصرف آن در سنين مختلف اهميت خاصي دارد و نيز يکي از راه هاي انتقال اين باکتري به انسان مي باشد و همچنين با توجه به وضعيت کردستان از نظر بهداشتي و مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد، در اين پژوهش سعي شده است که با آزمايش شيرهاي خام و پاستوريزه، وضعيت آلودگي به اين باکتري مورد بررسي قرار گيرد. بدين جهت ۱۰۰نمونه شير پاستوريزه و ۱۰۰ نمونه شير خام از شهرهاي استان به صورت نمونه گيري خوشه اي تصادفي تهيه واز نظر باکتريولوژي آزمايش شد.پس از جمع آوري نمونه ها و سانتريفوژ آنها، رسوب بدست آمده به لوله حاوي محيط براس غني کننده ليستريا منتقل شد و پس از گذشت۷ – ۳روز، از محيط غني کننده نمونه برداري شدو در محيط آگار انتخابي ليسستريا به روش خطي کشت گرديد وجهت تشخيص وتاييد کلونيها در شرايط استاندارد، از تستهاي بيوشيميايي استفاده شد. پس از اتمام آزمايشهاي باکتريولوژي از بين ۱۰۰ نمونه شير خام ۶ مورد (۶%) باکتري ليستريا مونوسيتوژنز و از بين ۱۰۰ مورد نمونه شير پاستوريزه ۱ مورد (۱%) جدا گرديد. با توجه به نتايج مشابه به دست آمده از جستجوي اين باکتري در شير خام توسط محققين ساير کشورها، توجه به اهميت اصول دقيق پاستوريزاسيون و عدم مصرف شيرهاي خام توصيه مي شود.