مقاله جستجوي مايکوباکتريوم بوويس در گاوهاي مشکوک به بيماري سل گاوي در گاوداريهاي شهرستان اروميه با استفاده از روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۷۷۳ تا ۷۸۰ منتشر شده است.
نام: جستجوي مايکوباکتريوم بوويس در گاوهاي مشکوک به بيماري سل گاوي در گاوداريهاي شهرستان اروميه با استفاده از روش PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوباکتريوم بوويس
مقاله سل گاوي
مقاله واکنش زنجيرهاي پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زالي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرج نيا صفر
جناب آقای / سرکار خانم: مودب رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم خاني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سل گاوي يکي از مهمترين بيماريهاي مشترک بين انسان و دام در تمام جهان است. در سالهاي اخير موارد ابتلا به سل انساني با منشا گاوي در حال افزايش بوده و بهداشت جامعه را مورد مخاطره قرار داده است. مايکوباکتريوم بوويس عامل سل گاوي بوده و علاوه بر ابتلا حيوانات مزرعهاي و پستانداران وحشي باعث ايجاد مخزن در بين آنها شده و امر کنترل بيماري را مشکل ميسازد. هدف از اين مطالعه جستجوي مايکوباکتريوم بوويس در خون و عقدههاي لنفاوي گاوهاي مشکوک به بيماري سل گاوي با روش PCR است که با استفاده از جفت پرايمرهايJB21 – JB22 يک قطعه از ژنوم M. bovis را به اندازه bp 500 مورد شناسايي قرار ميدهد. در مطالعه حاضر از ۱۰۰ راس گاو مشکوک به بيماري سل، نمونه گيري انجام شد و نمونه ها پس از آلودگي زدايي با روش پتروف با رنگ آميزي ذيل نيلسن مورد آزمايش مستقيم ميکروسکوپي قرار گرفته و در محيط کشت لونشتاين جانسون حاوي پيرووات سديم کشت داده شدند. براي انجام آزمايش PCR از نمونه ها عمل استخراج DNA با استفاده از CTAB و پروتئیناز K انجام گرفت. محصول نهاييPCR  تحت الکتروفورز در ژل آگارز قرار گرفته و به وسيله اتيديوم برمايد آشکارسازي گرديد. از ۱۰۰ نمونه مشکوک، ۱ مورد (۱%) در روش ذيل – نيلسن، ۲ مورد (۲%) در روش کشت ميکروبي و ۸ مورد ( ۸%) در آزمايش PCR مثبت به ثبت رسيدند. نتايج نشان ميدهد روش PCR با جفت پرايمرهاي  JB21 – JB22با حساسيت و ويژگي بالا، بهترين روش جستجوي مايکوباکتريوم بوويس در دامهاي آلوده به بيماري سل گاوي است.