سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مصطفی شاهینی فر – استادیار دانشگاه پیام نورتهران،ایران
امیرعلی ذوالفقاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه

چکیده:
هدف مقاله حاضر تعیین و اندازه گیری سطح توسعه یافتگی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان کرمانشاه به منظور تعییناولویت سرمایه گذاری در روستاها برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب جهت برطرف نمودن مشکلات ناشی از کمبوداعتبارات دولتی درسطح روستاهای استان می باشد . با توجه به اهمیت مشارکت روستایی در توسعه روستاها این پژوهشقصد دارد تا ضمن بررسی نقش مشارکت در تهیه و اجرای طرحهای هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان متعاقباًراهکارهایعملی را برای افزایش مشارکت روستاییان مورد شناسایی قرار دهد.روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله به لحاظ ماهیت وروش ، توصیفی و به لحاظ هدف جزو پژوهشهای کاربردی می باشدبرای سطح بندی روستاها در درجات برخوردار،نیمهبرخوردار و کم برخوردار یا محروم از تکنیک تحلیل خوشه ای استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد که حدود ۲۰ درصداز روستاهای استان به لحاظ شاخصهای مختلف جزو روستاهای کم برخوردار محسوب می شوند که لزوم توجه بیشتر دولت درعمران و آبادانی آنها را گوشزد می کند.