سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین علی قلی –
موسی توسلی –
روح الله موسوی قوام –

چکیده:

درصد و پراکندگی کشتارگاهی بیماری تیلریوز در گوسفند با بررسی شیزونت بیماری در کبد، عقده های لنفاوی و طحال ۵۳۷۰ راس گوسفند ذبح شده در کشتارگاه ارومیه در سالهای ۱۳۸۳-۸۵ بررسی کردید . تعداد ۵۱ بار به کشتارگاه مراجعه گردید . میانگین نمونه برداری تعداد ۱۰۵ راس بوده است . حداکثر و حداقل کشتار به ترتیب ۲۱۷ و ۷۴ راس در روز بوده است . نمونه گیری به هنگام شب و صبح زود صورت میگرفت . پس از اتمام کشتار و خارج نمودن امعاء و احشاء، لاشه های زرد تعیین شده و به هنگام بازرسی از کبد، طحال و عقده لنفاوی نمونه ها اخذ، شماره گذاری و به ظرف نمونه منتقل می گردید . از نمونه ها در آزمایشگاه درمانگاه دامپزشکی لام تهیه شده، پس از خشک کردن و ثابت کردن با الکل متیلیک با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و به وسیله میکروسکوپ با درشتن مائی ۱۰۰ بررسی می گردیدند . مجموعاً ۳۵۰ راس شامل ۳۳۸ لاشه ی مشکوک به زردی و ۱۲ نمونه بعنوان سالم و شاهد انتخاب شدند . درصد تهیه نمونه از گوسفندان مشکوک %۶/۵ می باشد . تعداد ۲۹۳ نمونه از کبد و ۳۵۰ نمونه از عقده های لنفاوی تهیه شدند . از مجموع ۳۳۸ راس گوسفند مشک وک به زردی تعداد ۶۵ راس مثبت بوده که از این تعداد ۲۶ نمونه عقده لنفاوی و ۳۹ نمونه کبد بوده است . در مورد طحال مورد مثبت مشاهده نشد . لذا درصد موارد مثبت به نمونه های مشکوک در عقده های لنفاوی و کبد به ترتیب %۷/۷ و %۱۳/۸۸ بوده است .. نتایج مربع کای اختلاف معنی داری را در ابتلا بین کبد و عقده های لنفاوی نشان نمی دهد ) ).۰,۰۵ , P>1 , df=5,04 X= درصد ابتلا عقده های لنفاوی و کبد در مجموع نمونه ها به ترتیب ۲۶) %۰/۴۸ از ۵۳۷۰ نمونه ) و ۳۹) %۰/۷۳ از (۵۳۷۰ بوده است . در بین ۳۹ کبد مثبت به شیزونت تیلریا یک مورد ( لاشه ) ضبط و ۳۸ مورد بعنوان سالم توسط بازرسین کشتارگاه منظور گردید . از بین ۲۶ مورد مثبت عقده های لنفاوی به شیزونت تیلریا لاشه ای ضبط نگردید . از بین نمونه های مثبت عقده های لنفاوی و کبد تنها در یک لاشه مشترک و در بقیه موارد مجزا بودند بنابراین اولاً حضور بیماری تیلریوز د ر گوسفندان منطقه ارومیه مسجل می باشد . ثانیاً آلودگی به شیزونت تیلریا در کبد بیشتر از عقده های لنفاوی بوده که از نظر آماری معنی دار نمی باشد . ثالثاً ابتلا مشترک اندامها بسیار جزئی و اکثراً آلودگی یک عضو مطرح می باشد . لذا می توان نتیجه گرفت که بیماری تیلریوز در گوسفند رایج بوده و صرف نظر از اشکال بالینی و سروپوزیتیو بیماری شکل کشتارگاهی آن نیز با وجود درصد بسیارکم و اینکه این دام ها بظاهر سالم به کشتارگاه جهت مصارف گوشت ارسال می گردند نیز مهم و با اهمیت تلقی می گردد .