سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان اصغری – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمدرضا میبدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله مسئله جستجوی مدار هامیلتونی درگراف را که یک مساله NP-Complete می باشد با استفاده ازالگوریتم های ژنتیکی اتاماتای یادیگر و یک الگوریتم تکاملی جدید مورد بررسی قرار داده ایم ابتدا به بررسی روشهای حریصانه و کاهشی برای حل این مساله پرداخته و سپس الگوریتم های ژنتیکی و ممتیکی و اتاماتای یادگیر و الگوریتم تکاملی جدید را برای حل این مساله پیاده سازی کردها یم همچنین یک راهکار اکتشافی برای مقدار دهی الگوریتم های تصادفی ارایه کرده ایم درروش تکاملی جدید هرکروموزوم ازیک اتاماتای یادگیر تشکیل یافته است که درحین فرایند تکامل ژنتیکی عمل یادگیری انجام داده و سعی دربهبود راه حل نهفته درخود دارد نتایج بدست آمده از الگوریتم های ختلف را برای گراف های تصادفی دارای تعداد راسهای مختلف و با چگالی یالهای متفاوت مورد مقایسه قرار داده و اقدام به تنظیم پارامترهای الگوریتم تکاملی جدید نمودها یم