سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر آریابرزن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آزمایشگا
محمدرضا میبدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آزمایشگا

چکیده:

معیارهای اقتصادی در زمره خصوصیات منابع، برای جستجوی منابع در گرید میباشند . در محیطهایی که قیمت منابع از قبل تعیین شده باشند، جستجوی منابع بر اساس معیارهای اقتصادی، با اضافه کردن پارامتر قیمت به پارامترهای جستجوی منابع انجام میگیرد . اما جستجوی منابع بر اساس معیارهای اقتصادی در محیطهایی که قیمت منابع از قبل تعیین نشده باشد نیاز به مکانیزمی برای » قیمت گذاری « منابع دارد . در این مقاله برای اولین بار با استفاده از تئوری – ، روشی غیر متمرکز برای جستجوی منابع در گرید بر اساس معیارهای اقتصادی پیشنهاد می « چانهزنی بدون همکاری » شود . در این روش در حین فرایند جستجو، علاوه بر یافتن منابع مورد نظر، قیمت عادلانهای از طریق » چانهزنی « ، برای این منابع تعیین میگردد . در روش پیشنهادی، فروشنده و خریدار، برای تعیین ارزش منابع، و حداکثر نمودن سود خود، با یکدیگر مذاکره میکنند . مذاکره بین دو طرف قرار داد تا زمانی که به یک توافق دست یابند و یا این که مذاکره با شکست مواجه شود، ادامه مییابد . در صورت شکست مذاکره، فرایند جستجو برای یافتن منابع جدید ادامه پیدا میکند . همچنین این روش با تعدیل پارامترهای مذاکره ( به طور مثال نزدیکتر کردن قیمت منبع به سقف قیمت درخواستی
کاربر ) در طول فرآیند جستجو، امکان شکست مذاکره را در مراحل بعد کاهش میدهد . عملکرد سیستم پیشنهادی از طریق شبیه سازی کامپیوتری مورد ارزیابی قرار میگیرد .