سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله جمشیدی –
آتنا جامی الاحمدی –

چکیده:

در این مطالعه در تابستان ۱۳۸۶ تعداد ۵۰ نمونه آب، از چاهای تامین کننده آب مصرفی گاوداریهای صنعتی اطراف مشهد از نظرحضور باکتری اشر یشیا کولای O 157 H 7 و نیز ژنهای ۱ stx و ۲ stx مورد بررسی قرار گرفت . نمونه ها در محیط تر یپتیک سوی براث حاوی نووبیوسین غنی سازی گرد ید و سپس در محیط آگار انتخابی CT-SMAC کشت داده شد . کلنی ها ی بیرنگNSF که باکتری اشر یشیا کولا ی بودند با استفاده از تستهای بیوشیمیائیIMViCمشخص گردید . سپس به روش مولتی پلکسPCR با استفاده از پرا یمرهای اختصاصی که قسمتی از ژنها ی۱۵۷ rfbOو ۷ flicH را تکثیر می کند سرتیپ O 157 H 7 مورد شناسائی قرار گرفت . سپس با استفاده از پرایمر های اختصاصی حضور ژنهای تولید کننده شیگاتوکسین (۲stx , 1syx) به روش m-PCR مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسیتعداد ۵ کلنی NSF جداسازی گردید که در آزمایش multiplex PCR نیز به عنوان سروتیپ O 157 H 7 موردتایید قرار گرفت . حضور ژنهای تولید کننده شیگا توکسین نشان دهنده اهمیت بهداشتی حضور این باکتری در آب شرب مورد استفاده می باشد . آموزش آنان در جهت مصرف بهداشتی آب ضروری به نظر می رسد .