مقاله «جست و جوي نهادهاي اجتماعي» در شعر کليم کاشاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: «جست و جوي نهادهاي اجتماعي» در شعر کليم کاشاني
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر
مقاله سبک هندي
مقاله کليم کاشاني
مقاله نهادهاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهش پرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: حاكمي والا اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسي در ادبيات، دانشي است که مطالعات خود را روي محتواي هر اثر ادبي و جوهر اجتماعي آن و روابط متقابل ادبيات و جامعه متمرکز مي سازد و به معرفي نقش جامعه در شکل گيري اثر هنري و ادبي مي پردازد.
ادبيات بارقه اي از حيات معنوي اجتماع و بخشي از فرهنگ جامعه است، چه منشأ تصاوير و ايماژهاي ادبي، هم ريشه در احساسات فردي صاحب اثر دارد و هم ريشه در واقعيت هاي بيروني و اجتماعي.
آفريننده اثر ادبي با ذهن حساس و به مدد ادراک عاطفي، واسطه اي است ميان اثر ادبي و آن چه در وراي آن مي گذرد و تعهد شاعر، نويسنده يا هنرمند هر اندازه بيش تر باشد، بازتاب شرايط محيط در آن ها گسترده تر مي گردد. کليات کليم کاشاني همانند ديگر آثار هنري بازتاب دهنده محيطي است که در آن آفريده شده است.
هدف نگارنده در اين مقاله عبارت است از:
۱- بررسي اجمالي تاثير جامعه شناسي در ادبيات فارسي ۲- نگاهي به اوضاع اجتماعي، سياسي و ادبي عصر صفوي ۳- معرفي کليم کاشاني و شعر او به کوتاهي ۴- بررسي نهادهاي اجتماعي از ديدگاه جامعه شناسان ۵- سنجش عناصر اجتماعي شعر کليم با نهادهاي اجتماعي و تصوير نقش آن عناصر در معرفي گوشه هايي از جامعه عصر او.