مقاله جلبک هاي آهکي نهشته هاي پرمين البرز مركزي: رهيافت محيطي و چينه نگاري سکانسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: جلبک هاي آهکي نهشته هاي پرمين البرز مركزي: رهيافت محيطي و چينه نگاري سکانسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرمين
مقاله البرز مرکزي
مقاله جلبک هاي آهکي
مقاله شرايط محيطي
مقاله چينه نگاري سکانسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق حسين
جناب آقای / سرکار خانم: لنگرودي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رخساره هاي کربناتي پرمين در البرز مرکزي، داراي جلبک هاي آهکي فراواني هستند. بررسي اين رخساره ها منجر به شناسايي گونه هاي مختلفي از سيانوباکتري ها، جلبک هاي سبز داسي کلاداسه و ژيمنوکودياسه و جلبک هاي فيلوييد شده است. در اين نهشته ها، جلبک هاي فيلوييد در رخساره هاي آهکي مرتبط با پشته هاي کربناتي شناسايي شده اند. سيانوباکتري ها كم و بيش به صورت قشرساز در رخساره هاي کشندي تا لاگوني رمپ دروني گسترش داشته و جلبک هاي سبز داسي کلاداسه و ژيمنوکودياسه به طور عمده در رخساره هاي کم ژرفاي رمپ دروني يافت شده اند. جلبک هاي ژيمنوکودياسه نسبت به داسي کلاداسه ها تا ژرفاي بيشتري گسترش داشته اند. حضور سيانوباکتري ها در توالي هاي رسوبي منطبق بر مرز سکانسي نوع اول بوده است. جلبک هاي فيلوييد در رخساره هاي مرتبط با سطح پيشروي سکانس حضور داشته و بيشترين فراواني جلبک هاي سبز داسي کلاداسه و ژيمنوکودياسه در پيرامون بيشترين سطح غرقابي و سيستم تراکت تراز بالا ثبت شده است. فراواني جلبک هاي سبز آهکي از قاعده به راس پاراسکانس هاي کربناتي افزايش نشان مي دهد. فراوان شدن جلبک هاي سبز آهکي ارتباط نزديکي با گرم شدگي اقليمي و گذر از شرايط سردخانه اي به گلخانه اي در پرمين البرز نشان مي دهد.