از این رو، این بازارها جوي معتمد براي خریدار فراهم کرده و روابط تولید کنندگان و مصـرف کننـدگان در یـکچهارچوب اعتقادى و متأثر از مبانی ارزشی تنظیم می شود و محدودیتهاى اخلاقی، همانطور که در سایر شئون زندگی افراد عامل کنترل نیرومندى به شمار می آیند، در نظام بازار نیز یکی از ابزار کنترل روابط اقتصادى و تقویت و تـرویج فرهنگ اسلامی درجهت استقرار بیشتر احکام و آداب اسلامی معاملات است(زراء نژاد،.(۱۳۸۱

محدودیتهاى اخلاقی به طور طبیعی و به صورت عاملی درونی بر تنظیم روابط اقتصادى بـازار اسـلامی اثـر مـی گذارند به طورى که اعتقاد مبادله کنندگان به صورت مجموعه اى از آداب اقتصادى جلوه می کند. در اینجا بـه ذکـر چند دسته کلی از آنها می پردازیم:

  • فراگیرى احکام تجارت.
  • اشتغال به خرید و فروش نباید موجب ترك دعا و آداب مستحب دیگر
  • آغاز، جریان و خاتمه معاملات با ذکر و دعا
  • رعایت اعتدال و میانه روى در کسب درآمد
  • رعایت مساوات و انصاف بین معامله کنندگان، خاصه در قیمتها
  • عدم افزایش تصنعی تقاضا در اثر تبلیغات غیر واقعی
  • آشکار کردن نقایص کالاى مورد معامله
  • ترك معامله با افراد پست
  • عدم رقابت مؤمنان در معاملات یکدیگر
  • عدم فروش کالا (مکیل و موزون)پیش از تحویل گرفتن آن

هم چنین هنوز هم وجود پایگاهاي دینی چون مساجد و تکایاي قدیمی و توجه به مراسم ومذهبی، نقشنیز   منزلـت بازاریان در این شهر باعث شده که بازار صرفا در حد یک فضاي اقتصادي باقی نماند، بلکه تبـدیل بـه فضـایی بـراي بسیاري از فعالیت مذهبیهاياجتماعی و    شود.