سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – استاد یار بخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی موسوی ننه کران – کارشناس آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهره برداری بیش از اندازه از مخازن آب زیرزمینی خصوصا" در مناطق خشک و نیمه خشک سبب پائین رفتن سطح آب زیرزمینی و در نتیجه نشست زمین و پیشروی جبهه آب شور و کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی می گردد. لذا لزوم استفاده بهینه از مختصر آب موجود و جلوگیری از تلفات آن الزامی می باشد. روشهای آبیاری تحت فشار راندمان استفاده از آب در کشاورزی را افزایش داده معذالک بخشی از آب استفاده شده را از طریق تبخیر از سطح خاک از دست میدهند‘ در حالیکه آبیاری به طریقه زیر زمینی می تواند تا حد زیادی از تلفات آب ناشی از تبخیر بکاهد. در مطالعه حاضر به منظور تامین آب مورد نیاز گیاه از طریق جداره ای تراوا اقدام به تهیه تعدادی کوزه از خاکها با جنس متفاوت و درجات مختلف پخت گردید. اثرات شکل کوزه، جنس خاک و درجه پخت در میزان تراوائی مورد بررسی قرار گرفت. معادله مربوط به تراوش آب از جدار کوزه ها بصورت تابعی از ارتفاع فشاری آب ارائه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از جدارهای تراوا در تامین آب مورد نیاز گیاه میتواند تا حد زیادی میزان تلفات آب را کاهش دهد.