سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرویز ایرانی – عضو هیئت علمی (استاد پژوهش) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – کرج

چکیده:

پیشگیری از فرسایش زمین و خاک طرق و روش های متفاوتی اعمال می شود که یکی از این راه ها کشت درخت احداث و ترمیم جنگل هاست . جنگل در محیط خ ود اثر بسیاری دارد چنانچه در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهد شد در تعدیل آب و هوا، تنظیم جریان آنها، جلوگیری از نیروهای مخرب نظیر بادهای سخت و تند، بهمن، سیل، حفظ خاکها در برابر ریزش و فرسایش، ایجاد مناظر زیبا، جنگل مؤثرترین عامل محسوب می شود که به شرح اجمالی اثرات جنگل و آگاهی بر آنها برای فرد خالی از فایده نخواهد بود.