سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی نایینی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده:

متعاقب زلزله سازمانهای مردمی و بشردوست و ارگانهای دولتی از ه مان کشور و دیگر کشورها جهت کمک بـه همنوعـان خـود گروههـای پزشکی و تجهیزات و دارو به منطقه اعزام می نمایند . متاسفانه بعلت فقدان مدیریت کلان جهت سازماندهی و سطح بندی خدمات پزشـکی در مناطق زلزله زده اکثر مراکز خدمات عمومی و مشابه ارائه می دهند و هیچکدام توانمندی و امکانات ارائه خدمات تخصصی یا ویژه را دارا نمی باشند .
مواد و روشها : براساس تجارب حاصل از عملکرد مراکز درمانی در زلزله بم عملکرد مراکز درمـانی در شـهرهای مختلـف مـشخص شـد کـه مراکز درمانی در منطقه زلزله زده فقط قادر به ارائه خدمات درمانی در زمینه عمومی یا تروما می باشند و متاسـفانه فکـری هدفمنـد بـرای ارائه خدمات تخصصی به زنان ، کودکان، بیماران آسیب دیده روحی روانی و نیز خدمات مختلف پاراکلینیکی نمی شود که با فروکش کردن فاز حاد امدادرسانی مشکل فوق بیشتر نمود می کند . نتایج : مدیریت کلان در امور بهداشت و درمان در منطقه زلزلـه شـده بایـستی برنامـه ریزی از نظر زمانبدی پس از زلزله بنماید که شامل الف ) فاز بحران که معمولاً ۲-۳ روز اول است و تمام هم گروه ها و مراکز درمانی صـرف رسیدگی به بیماران ترومائی می شود . ب – فاز پس از بحران که ۱-۲ هفته پس از زلزله است و بایستی مجـروحین بـا آسـی ب کمتـر مـداوا شوند . ج – فاز سوم که تا برپایی مرکزی قابل قبول و استاندارد بایستی ارائه خدمات درمانی عادی به بیماران ارائه شود . توصیه مـی شـود در فاز حاد اکثر مراکز و گروههای پزشکی در زمینه تروما ( جراحی عمومی ارتوپدی و …) فعالباشند ولی جهت رعایت مسائل شـرعی و رو حـی بیماران، تعدادی از مراکز مختص زنان و کودکان در نظر گرفته شوند تا با پرسنل زن به راحتی بیماران زن و کودک را مدارا نمایند . در فـاز دوم توصیه می شود تعدادی از مراکز جهت مداوای بیماران روحی روانی و نیز مراکز تخصصی با اقـدامات خـدمات – ENT چـشم ، زنـان و زایمان، کودکان فعال شوند و در فاز سوم بایستی همزمان با بازگشت گروهها و تعطیل شدن مراکز درمانی برای مراکـز عـادی جهـت ارائـه درمانی عادی و تخصصی فعال شوند . بحث و نتیجه گیری : جهت جلوگیری از ادامه خدمات درمانی مواردی مشابه در مناطق زلزله زده بایـستی طبـق یـک زمـان بنـدی اد امـه خدمان درمانی را تعریف نمود و با گذر زمان مراکز را جهت فعالیتهای مورد نیاز تجهیز و فعال نمـود وبطوریکـه در فـاز اولیـه اکثـر مراکـز درمان بیماران تورمایی فعال باشند و در فاز بعدی مرکزی تخصصی جهت ادامه خدمات تخصصی و یا کلینیکـی و در فـاز سـوم کـه مرکـز درمانی بحرانی برچیده می شوند زمینه برای ارئه خدمان درمانی عادی فراهم شود .