سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم صالحی – پتروشیمی فجر، واحد آب
مهرداد افشار – پتروشیمی فجر، واحد آب

چکیده:

آب خوراک بلوک های اسمز معکوس ) ) RO واحد تصفیه آب پتروشـیمی فجـر بعـد از عبـور از مراحـل مختلف واحد پیش تصفیه در مخازن کلاریفایر ذخیره شده و از آنجا بوسیله پمپ های سانتریفیوژ پـس از گذشتن ازفیلترهای فشاری (Dual-media Filters) DMF و فیلترهای کـارتریج بـه ورودی پمـپ های فشاربالای خوراک بلوک های RO انتقال می یابد . در بازدید از DMF هـا مشاهده گردید که بعد از خارج کردن این فیلترها از سرویس و باز کردن درب آنها، بهم ریختگی و اختلاط شدیدی ب ر روی لایـه های بستر فیلترها ، در قسمت انتهایی آنها ، وجود دارد که این می توانـست ناشـی از ت وزیـع نامناسـب و کانالیزه شدن جریان آب درانتهای DMF هـا باشد . این کانالیزه شدن سبب می گردد که حجم زیادی از آب در واحد زمان از قسمت انتهایی DMF ها بدون فیلتر شـدن خـارج شـده و در پـایین دسـت باعـث گرفتگی غشاء های RO گردد .
در ایــن راســتا در پــروژه حاضــر، بــا اســتفاده از (Computational Fluid Dynamics) CFD و بکارگیری نرم افزار FLUENT ، در ابتدا رژیم جریان آب در درون مخازن DMF در دما، فـشار و دبـی عملیاتی شبیه سازی شده و سپس با طراحی بافل های مختلف جهت نصب در درون DMF ها و منظور کردن آنها در شبیه سازی جریان، اثرات این بافل ها در تغ ییر رژیم جریان و توزیع برابـر جریـان آب در سرتاسر سطح بستر فیلتر مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن با نتـایج حاصـل از آزمایـشات تجربـی در درون یکی از DMF ها که به عنوان پایلوت در مقیاس Full-scale در نظر گرفته شد مقایسه گردید، و بهترین طراحی ممکن بافل ها جهت تغییر رژیم جریان آب در درون DMF ها و حـذف کانـالیزه شـدن آب و بهم ریختگی لایه های بستر ارائه گردید . ضمن اینکه در آزمایشات مکرری که توسـط ایـن گـروه انجام گردید مشخص گردید که بهم ریختگی لایه هـا در مرحلـه اتفـاق مـی افتـد و مشکل مذکور با تغییرات انجام شده در طراحی فیلتر بر طرف گردید .