مقاله جمع آوري و ارزيابي تنوع مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي گل محمدي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: جمع آوري و ارزيابي تنوع مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي گل محمدي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذخيره توارثي
مقاله صفات کمي و کيفي
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله تنوع مورفولوژيکي
مقاله Rosa damascena

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مجيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخاير توارثي پايه هاي اساسي برنامه هاي اصلاحي گياهان بوده و مخزن ژني براي اصلاح ارقام با ويژگي هاي مطلوب را فراهم مي كنند. در اين بين شناسايي دقيق ژنوتيپ ها پيش نياز بهره برداري كامل از آن محسوب مي شود. در اين تحقيق پاجوش هاي ۲۶ ژنوتيپ گل محمدي جمع آوري شده از مناطق عمده كشت و پرورش آن در ايران (استان هاي فارس، اصفهان، كرمان، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي) در ايستگاه تحقيقات گروه علوم باغباني دانشگاه تهران در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي كاشته شدند. در طي دو سال تعداد ۵۰ صفت كمي و كيفي در اين گياهان مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج تجزيه واريانس داده ها غالب صفات مورد بررسي در محدوده ژنوتيپ ها معني دار بودند و ژنوتيپ ها بر اساس تجزيه آماري خوشه اي به روش وارد در فواصل اقليدسي محاسبه شده در ۷ گروه قرار گرفتند. ۱۴ ژنوتيپ در گروهي واحد قرار گرفتند كه نشان دهنده نزديكي ژنتيكي تعداد زيادي از ژنوتيپ هاي گل محمدي جمع آوري شده از استان هاي فارس، اصفهان و كرمان مي باشد. ژنوتيپ هاي آذربايجان شرقي نيز گروهي مستقل را تشكيل دادند. از بين ديگر ژنوتيپ ها يك ژنوتيپ پاكوتاه ( G3از تهران) و يك ژنوتيپ با تعداد خار كم ( G24از خراسان رضوي) در گروه هايي مستقل قرار گرفتند. مقايسه بين انحراف ميانگين صفات كمي گروه هاي حاصل از آناليز خوشه اي از ميانگين كل هر صفت و نتايج حاصل از مقايسه جمعيت ها تاثير حضور برخي از ژنوتيپ ها را در متمايز شدن نمونه هاي برخي از استان ها مشخص كرد. مطالعه حاضر افق هاي تازه اي را در ارتباط با ذخيره توارثي گل محمدي در ايران نشان داد كه مي تواند در برنامه ريزي هاي اصلاحي آن مورد توجه قرار گيرد.