جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از کتابخانه

محقق می تواند با مطالعه کتابها، مقاله ها و تحقیقات دیگران، موضوع تحقیق خود را بشناسد.از این رو اهداف تحقیق خود را واضح تر نماید.

شیوه چیدن کتاب ها در کتابخانه

معمولاً کتابخانه ها به دو صورت چيده می شوند:

۱-کتابخانه های سنتی

۲- کتابخانه های آزاد

در کتابخانههای سنتی فقط کتابداران حق ورود به محوطه کتابها را دارند. در اینجا کتابداران ورزیده در جهت پیدا کردن کتابها به محقق کمک مؤثری می کنند. در حالی که، در کتابخانه

های آزاد هر فردی می تواند به محوطه کتابها برود و خود کتاب مورد نظر خود را پیدا کند. نوع دیگر چیدن کتب در کتابخانهها عبارت است از:

۱- چیدن کتابها بر مبنای اندازه

۲- چیدن بر مبنای الفبایی (نام کتاب یا نام نویسنده و مترجم)

چيدن کتابها بر مبنای شیوه اعشاری یاددهی دیویی شیوه آخر صحیح ترین شیوه در چیدن کتابها در دنیاست. در این روش، تمام دانش بشری به ده قسمت (کلاس یا طبقه) و هر قسمت به ده جزء تقسیم میگردد. به هر طبقه یا جزء یک ” شماره ویژه داده می شود.

تمام مشخصات و این تقسیم بندی و شماره های آن بر روی تابلوی بزرگی نوشته می شود. این تابلو در محل ورود به کتابخانه نصب میگردد. در این صورت محققان می توانند کتاب های مورد نظر خود را بیابند.

کارت یا برگ شناسایی کتاب

این کارتها در کتابخانه های آزاد و سنتی استفاده میشوند. در این کارتهای شناسایی اطلاعاتی مانند نام کتاب، نام نویسنده یا مترجم، نام موضوع و شماره مربوط به چیدن آنها نوشته شده است.

معمولاً در کتابخانه ها این کارتهای شناسایی یه سه نوع محتلف تقسیم بندی می شوند:

۱- براساس موضوع کتاب

۲- براساس نام کتاب با

۳- براساس نام نویسنده یا مترجم

در هر سه مورد فوق، کارتها بر طبق حروف الفبا قرار داده می شوند.

چگونگی استفاده از منابع کتابخانه

محقق باید پس از استفاده از کتاب یا نشریه، مشخصات کامل آن را به دقت یادداشت نماید.محقق باید آنچه را از کتاب یا نشریه به صورت نقل قول برمی دارد، در صفحه ای با ذکر مشخصات کتاب یا نشریه یادداشت کند.