جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع تحقیق

عبارتند از:

۱- پرسش از افراد صاحب نظر: مانند متخصصین و پژوهشگران، اساتید دانشگاه، افراد با تجربه در حرفه های مرتبط.

۲- فکر کردن: با تفکر می توان بهترین راه حل را برای حل مسائل پیدا کرد.

۳- مطالعه: با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع اعم از کتب، مقالات، اینترنت، نشریات میتوان اطلاعات دست اولی در مورد موضوع یافت.

هدف از بررسی منابع” کسب آگاهی عمیق، پیشگیری از دوباره کاری، آشنایی با روش اجرای تحقیق، جلوگیری از تکرار اشتباهات سایرین است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش شامل دو دسته اند:

۱- مفاهیم، نظری ها و حقایق: این دسته اطلاعات را میتوان در کتاب های علمی یافت. مطالعه این منابع زمینه علمی لازم و مطلوب را برای محقق فراهم می کند.

۲- گزارش های پژوهشی: این گزارشات که در کتابخانه ها، اینترنت و مجلات یافت می شوند، نتایج تحقیقات قبلی را در اختیار محقق قرار می دهند. محقق با بررسی آنها به تفکر، بحث و ارزشیابی دست زده، از اتلاف وقت و هزینه میکاهد و با دست یافتن به نتایج سودمندتر در.زمان کافی پژوهشی خویش را انجام میدهد

در استفاده از منابع، آشنایی محقق با نحوه  استفاده از کتابخانه، اینترنت و مقالات اهمیت دارد.

به این منظور محقق ابتدا باید حیطه کلی خویش را برای جستجو تعیین نموده، متغیرها و واژه های کلیدی مربوطه را مشخص کرده و سپس به جستجو بپردازد. بهتر است قبل از جستجوی کامپیوتری و استفاده از اینترنت، ابتدا به منظور آشنایی با کلید واژه ها یک جستجوی سریع دستی انجام شود. برای استفاده از منابع باید در ابتدا به منابع جدیدتر مراجعه نمود و در صورتی که این منابع کافی نباشند، می بایست سپس به منابع قدیمیتر رجوع کرد. مثال ۱: بررسی تأثیر غلظت های مختلف سولفات روی بر میزان روغن گیاه کلزا رقم طلایه در شرایط آزمایشگاهی برای انجام این پژوهش ضمن مراجعه به افراد صاحب نظر و محققین در امر کشاورزی کلزا و تغذیه معدنی گیاهان، با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع همراه با تفکر عمیق پیرامون موضوعات مرتبط با آن اطلاعات جدید در مورد موضوع پژوهش به دست خواهد آمد. برای رجوع به منابع بایست بهترین کلید واژه ها انتخاب گردند تا در وقت صرفه جویی گردد و در عین حال محقق را به بهترین و دست اول ترین مطالب رهنمون گردد.

مثلاً در مورد مثال بالا کلید واژهها میتوانند چنین باشند:

کلزا، روی، روغن، رقم طلایه

مثال ۲: بررسی نشست زمین در منطقه جنوب غربی تهران

برای انجام این پژوهش ضمن مراجعه به افراد صاحب نظر و محققین زمین شناسی، با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع همراه با تفکر عمیق پیرامون موضوعات مرتبط با آن اطلاعات جدید در مورد موضوع پژوهش به دست خواهد آمد. برای رجوع به منابع در این مثال بهترین کلید واژه ها میتوانند چنین باشند: گسلی، سطح ایستابی

مثال ۳: سنتز و بررسی واکنش های نمکهای دی آزونیم با استفاده از سلولز سولفوریک اسید برای انجام این پژوهش ضمن مراجعه به افراد صاحب نظر و محققین شیمی، با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع همراه با تفکر عمیق پیرامون موضوعات مرتبط با آن اطلاعات جدید در مورد – .موضوع پژوهشی بدست خواهد آمد در مورد مثال بالا کلید واژه ها میتوانند چنین باشند: سلولز، سولفوریک اسید، نمک در آزونیم، آریل یدید، آریل آزید

مثال ۴: بررسی میدان مغناطیسی در پلاسما

برای انجام این پژوهش ضمن مراجعه به افراد صاحب نظر و محققین شیمی، با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع همراه با تفکر عمیق پیرامون موضوعات مرتبط با ان اطلاعات جدید در مورد موضوع پژوهش به دست خواهد آمد.

در مورد مثال بالا کلید واژهها میتوانند چنین باشند:

سنکروترون گرادیان متناوب، محصورسازی پلاسما، آئینه مغناطیسی، مخروط اتلافی در صورت جستجوی کامپیوتری معمولاً چکیدهای از منابع وجود دارد و با مرور سریع خلاصه مقالات، منابع غیرمرتبط جدا شده و مرتبط ترین منابع انتخاب می شوند. پس در انتخاب منابع مرتبط بودن با موضوع مورد نظر، جدید بودن و معتبر بودن اهمیت دارد. پس از انتخاب منابع مورد استفاده بایستی از آنها کپی تهیه نمود و نباید این کار را به تأخیر انداخت.در مرحله بعد باید مقالات تهیه شده را به دقت مطالعه نمود و از هر یک از مقالات خلاصه ای تهیه گردد. یادداشت خلاصه ای از مطالب مطالعه شده و ثبت آن به طور منظم برای مراجعات بعدی بسیار مفید بوده و از فراموش شدن مطالب نیز جلوگیری میکند. ثبت منظم و هماهنگ مطالب باعث سهولت کار پژوهشگر در مورد تهیه پانویسها و فهرست منابع میشود. در اینجا محقق میتواند نظرات خود را درباره هر مطلب بنویسد. در خلاصه مقالهای که انتخاب میشود باید موارد زیر به طور خلاصه گنجانده شود: عنوان پژوهشی، مسئله پژوهش، فرضیه و روش اجرای پژوهشی با ذکر جزئیات، نوع پژوهشی، روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، روش تجریه و تحلیل یافته ها، علاوه بر این باید مشخصات منبع مورد استفاه به طور کامل ثبت شود.در گام بعدی پژوهشگر به یک نتیجه گیری کلی رسیده و تصویری از وضعیت دانش موجود در مسئله انتخابی به دست می آورد. مثلاً ممکن است به این نتیجه برسد که نویسندگان و محققین در مورد یک نکتہ توافق دارند یا خیر۔ نظر را یادداشت کرد و مرتب نمود. در پایان، محقق باید نظرات خود را در مورد تحقیق ارائه شده، بنویسد