سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر رودیاری – عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
هاجر شهسوار – عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
سید علی اصغر حسینی – عضو هیئت مدیره پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
محسن قاضی – عضو هیئت مدیره پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشکده علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

جمع آوری غیربهداشتی زباله در بسیاری از شهرهای کشور ما به شدت مشهود و پیامدهای بهداشتی آن نیز برای همگان واضح و مبرهن است. این پژوهش به منظور حل یکی از معضلات عمده شهری یعنی عدم جمع آوری صحیح زباله به اجراء در میآید. نوع این مطالعه، کاربردی و جامعه مورد مطالعه را ساکنین منطقه شهنمای شاهرود و زباله های آنها تشکیل می دهند . در این مطالعه ابتدا به مردم آموزش های لازم در خصوص چگونگی جمع آوری تفکیک شده زباله در منزل، نحوه تحویل آن به مامورین جمع آوری کالاهای بازیافتی و دریافت قبض های قرعه کشی و نیز چگونگی اطلاع و دریافت جوایز داده میشود. سپس بر اساس برنامه از قبل تنظیم شده، زباله های آنها توسط مامورین موسسه توسعه پایدار جمع آوری و قبض های رسید زباله به آنها تحویل می گردد. در نهایت قرعه کشی ماهیانه در محل مسجد محل، انجام و به صاحبان تعدادی از قبض های برنده، جوایزی اهداء میگردد. مطالعه حاضر نشان می دهد که در ماه اول اجرای طرح، ۷۰ درصد مردم، در ماه دوم ۸۷/۸ درصد و در ماه سوم، ۸۷ درصد مردم نسبت به تفکیک زباله های خود اقدام کردند . همچنین ۷۵ درصد از اهالی منطقه شهنما اجرای این طرح را در رفع توده های تلنبار
شده زباله مفید می دانستند. پایش های هفتگی صورت گرفته به اجرای هر چه بهتر این طرح کمک شایانی کرد. همچنین میزان اطلاعات مردم در مورد اهمیت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله نیز ارتقاء پیدا کرد.
شکل کلی اجرای این پروژه می تواند الگوی خوبی برای سایر مناطق و سایر شهرها باشد . همچنین اجرای این طرح توسط پایگاه تحقیقات جمعیتی نشان از توانایی مردم برای اجرای پروژه های کاربردی و نیز اهمیت پایگاه های تحقیقات جمعیتی در رفع یکی از مهمترین موانع همکاریهای دستگاههای دولتی یعنی عدم وجود هماهنگی بین بخشی دارد.