سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عاطفه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک-اکولوژی دانشگاه مازندران
علیرضا نقی نژاد – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران

چکیده:
گیاهان همواره نقش مهمی در تهیه دارو و سلامتی مردم ایفا می کردند دانش استفاده از گیاهان دارویی و خواص آنها به وسیله آزمون و خطا به دست آمد و نسل به نسل منتقل شد اما این دانش و انتقال آن در معرض خطر است زیرا انتقال آن بین افراد مسن و نسل جوان به طور کامل صورت نمی گیرد. اتنوبوتانیبه معنی مطالعه رابطه بشر و محیط زیست گیاه است و شامل روابط نمادین، اکولوژیکی و شناختی است.جمع آوری در دهستان نیلکوه شهرستان گالیکش انجام شد در منتهی الیه شرق استان و در پای دامنه رشته کوههای البرز شرقی قرار دارد. ۱۵ گونه گیاهی دارویی انتخاب و جمع آوری شد و اطلاعاتی در زمنیه نام محلی، اندام مورد استفاده، نوع استفاده و طریقه استفاده گونه های گیاهی مورد پرسش قرار گرفت. این نمونه ها از ۹ خانواده متفاوت بودند و فراوانترین شکل زیستی در بین آنها فانروفیت ها با ۴۰ درصد میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تعداد زیادی از گیاهان منطقه، دارویی و با ارزش اقتصادی بوده و همین امر ضرورت مطالعه و کنکاش بیشتر بر روی گیاهان این منطقه را قوت میبخشد