مقاله جنبش رومانتيسم و سياست رومانتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: جنبش رومانتيسم و سياست رومانتيک
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رومانتيسم
مقاله حس
مقاله عقل
مقاله روشنگري
مقاله آلمان
مقاله مونتسکيو
مقاله هامان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر براي روشنگري عقل (و در حقيقت هوش يا شعور ابزاري يا راسيوناليسم و انتلکچوئل به جاي خرد اصيل، هدايتگر و متعالي) و نهادهاي منشعب از آن اصالت وجود داشت و انسان در تقابل با طبيعت قرار مي گرفت، رومانتيسم را مي توان عصياني عليه روشنگري و فرضيات نهفته در آن دانست. ياران دانشنامه و متفکران روشنگري “عقل” را راه مطمئن به شناخت جهان و تدبير آن مي شناختند و ساير قوا را ناتوان مي دانستند. در مقابل رومانتيک ها بر اين باور بودند که “احساس” معتبرترين قوه شناخت است و به اعتباري «عقل راهي را پيش مي گيرد که قلب حکم کرده است».
اين مقاله در پي آن است تا به جنبش رومانتيسم، برخي زمينه هاي شکل گيري آن به ويژه در آلمان بپردازد و بر آن بوده ايم که رومانتيسم در آلمان خصلتي ضد فرانسوي يافت و فرانسه به مثابه «ديگري» براي رومانتيک هاي آلماني جلوه کرده است. پرداختن به نظريه دولت رومانتيک و افکار يوهان هامان با تاکيد بر خاص گرايي اين جنبش و تقابل با روشنگري بخش هاي ديگر مقاله اند که به آنها پرداخته شده است.