مقاله جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه رايج نماتودهاي مولد زخم (Pratylenchus thornei و Pratylenchus neglectus) در مزارع گندم آبي و ذرت مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه رايج نماتودهاي مولد زخم (Pratylenchus thornei و Pratylenchus neglectus) در مزارع گندم آبي و ذرت مرودشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل گياهي
مقاله چرخه زندگي
مقاله جو
مقاله كلزا
مقاله لوبيا
مقاله Pratylenchidae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كارگربيده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي ضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنبه هايي از بيولوژي نماتودهاي مولد زخم، Pratylenchus neglectus و Pratylenchus thornei، به عنوان گونه هاي رايج مزارع گندم آبي و ذرت منطقه مرودشت، در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و ميكروپلات مطالعه گرديد. آزمايش مقدماتي بيماري زايي با استفاده از خاك آلوده به دو گونه در شرايط ميكروپلات بر روي گندم رقم فلات در شرايط آبي و ديم، با كود و بدون كود انجام شد. همچنين عكس العمل گياهان زراعي رايج منطقه مرودشت نسبت به نماتودهاي مولد زخم، در شرايط گلخانه بررسي گرديد. به علاوه مدت زمان لازم براي تكميل چرخه زندگي و اثر دما بر روي تخمگذاري، تفريخ تخم و ميزان توليدمثل گونه P. thornei در شرايط آزمايشگاه و اتاقك رشد مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش بيماري زايي نشان داد دو گونه مورد مطالعه بر روي برخي شاخص هاي رشدي و عملكردي گندم مانند وزن تر و خشك ريشه، وزن تر و خشك شاخساره، تعداد خوشه و پنجه در بوته تاثير گذاشتند. تاثير منفي نماتود بر روي شاخص هاي فوق در تيمارهاي ديم و بدون كود به ترتيب بيشتر از تيمارهاي آبي و داراي كود بود. بررسي عكس العمل گياهان مختلف در شرايط گلخانه نشان داد گندم، كلزا و جو نسبت به P. neglectus و گندم و لوبيا نسبت به P. thornei حساس بوده و باعث افزايش جمعيت نماتود شدند، در حالي كه جمعيت هر دو گونه در چغندرقند، گوجه فرنگي و حالت آيش كاهش يافت. مطالعه بيولوژي P. thornei در آزمايشگاه و اتاقك رشد نيز نشان داد كه بهترين دما براي تخم گذاري، تفريخ تخم و تكثير اين گونه دماي  25oC مي باشد. چرخه زندگي نماتود در اين دما در مدت ۲۵ الي ۲۶ روز تكميل گرديد.