مقاله جنبه هاي اکوفيزيولوژيک رقابت و تسهيل بين درمنه خراساني و بروموس کوپه داغي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۳۰۸ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: جنبه هاي اکوفيزيولوژيک رقابت و تسهيل بين درمنه خراساني و بروموس کوپه داغي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط متقابل
مقاله مرتع
مقاله رطوبت خاک
مقاله تنش اکسيداتيو
مقاله بهارکيش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقام نيا اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: جنگجو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشم چي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آشنايي با روابط متقابل بين گياهان مرتعي براي شناخت تاثير نسبي آنها بر فرايندهاي عملکردي اکوسيستم مفيد است. تعادل بين برهم کنش رقابت و تسهيل بين گياه بوته اي درمنه خراساني (Artemisia khorassanica Podl.) و گياه علفي چندساله بروموس کوپه داغي (Bromus kopetdaghensis Drobov.)، در مراتع بهار كيش قوچان بررسي شد. نمونه برداري از گياهان، در حالتي كه هر كدام به تنهايي در منطقه روييده بودند يا گياه بروموس در زيراشکوب بوته درمنه رشد کرده بود، در اوايل رشد رويشي، اواخر رشد رويشي و مرحله گلدهي گياه درمنه انجام شد. نتايج نشان داد که در خردادماه، گياه درمنه شرايط تسهيل رطوبتي براي پايه هاي بروموس در زيراشکوب خود فراهم کرد، ولي کاهش رطوبت در تيرماه موجب شرايط رقابتي بين دو گياه شد. بررسي پارامترهاي فيزيولوژيک نيز نشان داد که مقادير مالون دي آلدئيد و آب اکسيژنه در پايه هاي بروموس زيراشکوب، در خردادماه کمتر و در تيرماه بيشتر از مقادير اين پارامترها در پايه هاي بروموس موجود در فضاي باز بود. اين نتايج به ترتيب نشان دهنده اثر تسهيل و رقابت بوته درمنه بر گياه بروموس است. در همه مراحل رشد، حضور گياه بروموس در زيراشکوب درمنه، موجب تشديد تنش خشکي براي گياه درمنه شد. در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد که بوته هاي سطح مرتع با گندميان چندساله زيراشکوب آنها در يک ارتباط تعادلي بين برهم کنش هاي تسهيل و رقابت قرار دارند که شدت و نوع هر يک از برهم کنش ها متناسب با تغييرات رطوبت خاک در زمان هاي مختلف فصل رويش تغيير مي کند.