سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهمیر اقتصادی – فوق لیسانس هواشناسی، مرکز علوم جوی و اقیانوسی
علی اکبر بیدختی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

آزمایشهایی در مورد بر همکنش تلاطم شبکه ای در یک تونل باد بر روی بعضی از خواص آیرودینامیکی یک بالک انجام شده است. تلاطم شبکه ای به منظور مقایسه با کارهای انجام شده مورد استفاده واقع شده و اثر میدان سرعت متوسط سیال حول بالک بر روی ساختمان تلاطم مورد ازمایش قرار گرفته است.
اندازه گیری تلاطم شبکه ای حول بالک توسط روش سرعت سنجی از نوع سیم داغ و لوله پیتوت برای اعداد رینولدز از ۱۰ به توان ۴ ضربدر ۵ تا ۱۰ به توان ۵ ضربدر ۲/۸ و حوزه تغییرات مولفه تلاطم (مولفه x) از ۰/۱m/sec تا ۱/۳۱m/sec انجام گرفته است.
توزیع سرعت جریان متوسط و rms سرعت تلاطم (مولفه x) مقیاس انتگرالی تلاطم، طیف انرژی تلاطم مولفه x برای یک منطقه در بالای بالک ارائه شده است. در ضمن ضرایب برا و پسا برای بالک در جریان بدون و با تلاطم شبکه ای، برای اعداد رینولدز (Re) مختلف اندازه گیری شدهو ارائه میشوند.
همین طور مقیاس انتگرالی تلاطم (Lx) وقتی که تحت تاثیر میدان جریان حول بالک قرار می گیرند، ناشن داده شده است. قسمتی از نتایج با آنهایی که در مرجع در مورد اثر یک استوانه بر روی ساختمان تلاطم شبکه ای به دست اورده اند، قابل مقایسه بوده و نیز با پیش بینیهای نظریه RTD هانت (۱۹۷۳) سازگاری دارد.