سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رضا اصغری پور – استادیار گروه زراعت دانکده کشاورزی زابل

چکیده:

کمپوست به عنوان یک منبع جایگزینکود های شیمیایی برای افزایش حاصلخیزی خاک و تولید محصول به طور گستر ده ای در زراعت ارگانیک استفاده می شود .هدف از این تحقیق مطالعه ی تاثیر کمپوستتولید شدهاز زبالهشهری بر روی شاخص های رشدی کیفیت و مراحل فنولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه (plantogo ovate forsk)و زیره ی سبز(caniom cyminuam)همینطور تعیین میزان مطلوب کاربرد کمپوست در شرایط مزرعه ای بود.آزمایش در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان انجام شد.این مطالعه اثرات ۴ سطح ۵-۱۰-۱۵ و ۲۰ تن کمپوست در هکتار(بر مبنای وزن خشک)بر زمان و قوع مراحل فنولوژیک خصوصیات مور فو لژیک عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو گیاه اسفرزه و زیره سبز را بررسی میکند .این مقله تنها اثرات کمپوست بر مراحل فنولوژیک و خصوصیات گیاهی این دو گیاهرا بررسی می کند.نتایج این آزمایش نشان داد که روزها و درجه روزهای رشد تجمعی در طول مراحل مختلف رشد در هر دو گیاه داشت به طوریکهبا افزایشمقدار کمپوست تا ۱۰ تن در هکتار غالب این خصوصیات از یک روند افزایشی بر خوردار است.عملکرد دانه و بیو لوژیک با کاربرد کمپوس افزاش یافت .با لاترین عملکرددانه و عملکرد بیو وژیک اسفرزه و زیره سبز در مقدار ۱۰ تن کمپوست در هکتار به دست آورد.افزایش عملکرد به وضعیت بهترعناصر غذایی در خاک های تحت این این تیمارنسبت داده شده استدر مقاذیر بیشتر کمپوست به علت محتویات بالای نمک و فلزات سنگینعملکردها کاهش یافت.میتوان نتیجه گرفت کمپوست تولیذ شدهاز زلابه میتواند کود آلی مناسب برای زراعت ارگانیک گیاهان دارویی باشد و کاربرد ۵ تا ۱۰ تن در هکتار کمپوست حداکثر عملکرد محصول در گیاهان دارویی اسفرزه و زیره ی سبز را نتیجخه میدهد.