سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل رئی

چکیده:

ویژگیهای دنیای جدید سازمان و مدیریت به گونه ای رقم خورده که امروزه مدیران در تمامی سازمانها با ریسک سروکار دارند و مدیریت ریسک ازجمله توانمندیها و قابلیتهای موردنیاز مدیران عصر جدید قلمداد می گردد . این موضوع، بخصوص در قلمرو سرمایه گذاری، از اهمیت و اولویتی مضاعف برخوردار می باشد . مدیریت، ریسک سرمایه گذاری داراییهای سازمانی را در مقابل بازگشت بالقوه آن سرمایه گذاری تعدیل می کند و با ملاحظات استراتژیک، ریسک را در فعالیتهای پورتفوی سازمان و سرمایه گذاریها، مدیریت می کند بخصوص آنکه ارتباطات گسترده امروزی، سرمایه گذاری را در مقیاسهای کلان ، فرامرزی و بین المللی ساماندهی نموده است . اما قطعا مدیریت ریسک در نظام سرمایه گذاری بین الملل دارای ابعاد و جنبه هایی حقوقی نیز می باشد که غفلت از آنها می تواند به موفقیت و اثربخشی این فرایند لطمه وارد آورد . در این مقاله کوشش می شود تا پس از تشریح ضرورت توجه به راهکارهای حقوقی و مدیریتی حل اختلافات بین المللی در حوزه مالکیت معنوی و فکری ناشی از اجرای پروژه ها و برنامه های کلان سرمایه گذاری بین الملل، به بیان تاریخچه ای از موضوع حمایت از مالکیت فکری و معنوی در دنیای حقوق پرداخته شود . در ادامه، جایگاه حقوقی اسناد بین المللی موجود در این زمینه بررسی شده و زمینه های پیدایش اختلافات بین المللی در سرمایه گذاری و نیز تعاریف آن معرفی می شوند . ارائه تصویری از وضع موجود نظام سرمایه گذاری بین الملل در نظام حقوق بین الملل ( شامل کنوانسیونهای بین المللی / معاهدات بین المللی دو جانبه و منطقه ای / موافقتنامه های بین المللی اقتصادی ) در بخش بعدی مقاله انجام خواهد شد . سپس روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه سرمایه گذاری های معنوی و فکری در دو گروه روشهای کلاسیک و روشهای خاص به تفصیل توضیح داده می شوند ضمن انکه روشهای موجود برای کشورهایی نظیر ایران نیز در قسمتی جدا ارائه خواهند شد . در پایان و پس از نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، راهکارهایی پیشنهادی در حوزه مدیریت و حقوق ( بصورت جداگانه ) برای مدیریت ریسک نظام سرمایه گذاری بین المللی در کشورمان توصیه می شوند .