سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید آسایش – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – گروه پرستاری
مهدی شیخنا – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – گروه پرستاری
رضا حسین آبادی – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – گروه پرستاری

چکیده:

وجود تعداد بی شماری از اجساد قربانیان بلایا باعث ایجاد عدم اطمینان و ترس فوق العاده ای در بین افراد باقیمانده در محـل می شود که این موضوع با اطلاعات نادرست افراد مبنی براینکه ا جساد موجود سبب بروز تهدیدهای همـه گیـر شـناختی مـی شود ، تشدید می گردد . علاوه بر این باعث بروز احساس تنش روحی و سوگ عمده ای می شـود کـه بـه نوبـه خـود در ایجـاد واکنش های هیجانی مؤثر است که رفتارهای ناشی از آنها به سختی کنترل می شود . این موقعیت های خاص نیازمند مداخلا ت روانی – اجتماعی هم برای افراد و هم برای جامعه می باشد . آسیب پذیری افراد از فرایندی پویا ناشی می شود و عوامل گوناگونی در به وجود آمدن آسـیب هـای روانـی، هیجـانی و سـایر مشکلات رفتاری افراد دخیل هستند . عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز علاوه بر جنسیت در میـزان ایـن آسـی ب پـذیری موثرانـد . بازماندگان افراد قربانی با توجه به میزان آسیب پذیری از پیامد های متعدد این واقعـه ماننـد سـوگ، اخـتلالات روانـشناختی ) مانند اختلال استرس پس از سانحه ) و بحران های هیجانی حل نشده و غیره متأثر می شوند . این بازماندگان نیازمند بهره منـد شدن سریع از خدمات بهداشت روانی یا حمایت های روانی اجتماعی خواهند بود . علاوه براین اعضای تیم کمک های اولیه کـه مسئول اداره کردن و انتقال اجساد و بقایای انسانی هستند، نیز نیارمند این حمایت ها می باشند . شایان ذکر است که در اغلب موارد این افراد داوطلبین و نظامیان ناآگاه از آموزش های روانی اجتماعی هستند . دسترسی به اطلاعـاتی کـه صـحیح، شـفاف، متناسب و به موقع برای کنترل هیجانات اعضای خانواده و عموم مردم بسیار حائز اهمیت است . ما در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی وضعیت روانی و هیجانی بازماندگان و نیز افراد مـسئول جمـع آوری ایـن قربانیـا ن، کـه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است، بپردازیم و راهکار هایی را برای ارائه خدمات روانی اجتماعی به این افراد تبین کنیم .