سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم مرشدی زاده – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت حرفه ای

چکیده:

توانایی ساخت سلاح هسته ای دربسیاری کشورها به همراه سقوط خلاقیـات درجوامـع امـروز، احتمـال ایجـاد جنـگ کثیف که درطی آنهاازسلاح هسته ای استفاده میشود رازیادکرده است . درصورت وقوع جنـگ کثیـف بایـدمنتظ ر تعـداد زیـادی حوادث هسته ای مربوط به استفاده ازاین سلاحها بوده وبنابراین برای مقابلـه باآنهابایـدآمادگی داشـته باشـیم . مـتن : ازدیـدگاه پزشکی، دونکته در زمینه آمادگی برای جنگ هسته ای حائزاهمیت است : -۱ بدانیم که درصورت وقوع حوادث هـسته ای بایـد منتظرچــه نــوع صــدماتی درقربانیــان باشــیم؟ ایــن صــدمات ،چــه علائمــی داشــته وهرکــدام ازایــن علائــم ازچــه زمــانی بروزپیدامیکنند،تاکی ادامه دارندوچه سطحی ازمراقبتهای پزشکی رالازم دارندوهرنوع صدمه به چه میزان کارایی افراد بخصوص پرسنل نظامی راکاهش میدهد -۲ جنبه دیگرپزشکی ایـن قـضیه آن اسـت کـه اسـتفاده ازسـلاح هـسته ای باعـث کـشتارانبوه میــشود،بنابراین سیــستمهای درمــانی بایــدآمادگی کامــل جهــت پــذیرش انبــوه قربانیــان ومــصدومین حــوادث را داشــته باشند . مراکزدرمانی بایدبتوانندخدمات درمانی موردنیازرابه مصدومین نیازمندارائه دهنـدوازآنجا کـه معمـولااین نیازمنـدیهابیش ازتوان مراکزاست،بنابراین تریاژقربانیان حوادث هسته ای اهمیت بسزایی پیدا میکند . تقسیم بندی تریاژبرای مصدومین هسته ای متفاوت ازتریاژمعمول است زیرا درآن بایدمیزان اشعه دریافتی توسط مصدوم نیزلحاظ شود . دراین مقاله به این دو جنبـه مهـم
پزشکی دفاع هسته ای پرداخته شده است . اولاصدمات ناشی از انفجارهسته ای شامل موج انفجار،صـدمات گرمـایی و صـدمات خاص ناشی ازتشعشع موردبحث قرارگرفته ومورداخیر باتفصیل بیشتر آمده است ودرآن در محدوده های متفـاوت دوزدریـافتی اشعه : نوع صدمات واردشده، زمان شروع علائم این صدمات ، سطح مراقبتهای پزشکی موردنیازآنها ونی ز میزان کـارایی قربانیـان
در هر سطحی از صدمات بخصوص میزان افت کارایی پرسنل نظامی برای انجام عملیات رزمی بیان شده است . ثانیـا یـک مـدل ازتریاژمصدومین هسته ای دراین مقاله ارائه شده است که درآن برحسب نوع آسیب وارده به مصدومین ونیزمیزان اشعه دریافتی ، رتبه بندی جهت اولویت گذاری درمانی صورت میگیرد . نتیجه گیری دراین مقاله به سوالات اساسی در دو جنبه مهم پزشـکی دفاع هسته ای یعنی نوع صدمات وارده،سطح مراقبتهای پزشکی مورد نیاز هر کدام ،میزان کارایی پرسنل نظـامی صـدمه دیـده ونیز طریقه تریاژمصدومین هسته ای پاسخ داده شده است .