سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سجاد مدانلو – دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

جنگلداری روستائی ، رویکرد نوینی در مدیریت تلفیقی عرصه های منابع طبیعی است که سعی دارد با جذب مشارکت جوامع محلی در حفظ و م د یریت منابع جنگلی کمک نماید . در مجموع، گسترش مکانیزم های جدید برای ایجاد تحو ل در امر مدیریت جنگل ها با مشارکت مردم محلی و الگوهای در حال تغییر مالکیت جنگلی با توجه به شناخت ب یشتر مطالبات تاریخی این جوامع و اصلاح ساختار ارا ضی مربوط به افراد و مالکین محلی خلع ید شده از جمله تغییراتی است که تا امروز موجب گشته به جنگلداری روستائیتوسط جوامع محلی در کشورهای مختلف توجه بیشتری شود . تجربه جنبش چیپکو در هند و کمربند سبز در کنیا بیانگر آنست که در صورتیکه به عناصرو عوامل داخلی توجه کافی مب ذول شود ، فعالیت و مشارکت ز نان در جنگلداری روستائی به عنوان رویکردی در عرصه های منابع طبیعی و حفاظت جنگلها بسیار موفق است . اجرای قوانین قراردادی اراضی در مناطق روستای ی جنگل نشین چین منجر به تمرکززدایی ، عقد قرارداد با حقوق واقعی با کشاورزان، تنوع عملیات، تخصیص منابع به سمت بازار و تو سعه جنگلی را به ه مراه داشته است . دستاوردهای ارزشمند اجرای برنامه های جنگلداری روستائی در کشورهای نپال و چین و بوتان که همگی در عوامل اصلی تخریب جنگل با کشورمان مشابه ت دارند ، در نهایت ، نشانگرِ نقش کلیدی مشارکت ، نقش زنان در جوامع محلی ، محصولات غیر چوبی جنگل ی و سیاستهای حمایتی است که با اجرای برنامه ریزی صحیح و اصولی منطبق با نیازهای جوامع جنگل نشین در کشورمان ، می تواند توانمندسازی جوامع محلی را جهت حفاظت از جن گلهای خزری شمال به همراه داشته باشد