مقاله جنگل کاري و جذب دي اکسيد کربن و تاثيرات آن ها بر توسعه سيستم انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: جنگل کاري و جذب دي اکسيد کربن و تاثيرات آن ها بر توسعه سيستم انرژي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل کاري
مقاله احياي جنگل
مقاله مدل سازي انرژي- محيط زيست
مقاله سيستم انرژي
مقاله گرمايش جهاني
مقاله هزينه خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي نژاد عطيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير، پديده گرمايش جهاني به عنوان نگراني مهم زيست محيطي مطرح شده است. منشا اصلي پخش و انباشت Co2 در اتمسفر زمين، مصرف فزاينده سوخت هاي فسيلي است، که سهم بالايي را در ترکيب انرژي مصرفي دارد. لذا کنترل پخش و انباشت Co2 بر توسعه بخش انرژي اثر دارد و مي تواند مجموعه نقاط موجه توسعه سيستم را تغيير دهد، بنابراين به منظور کنترل پخش Co2، روش هاي مختلفي مانند اعمال سياست هاي کاهش نشر، وضع ماليات و کاهش مصرف سوخت هاي فسيلي پي گيري شده و ارزيابي اقدامات مزبور در مدل هاي انرژي مورد توجه قرار گرفته است.
در مدل هاي انرژي موجود، مساله سالم سازي محيط زيست و رقابت اين روش با ساير سياست هاي کنترل آلودگي، در نظر گرفته نشده است. لذا در اين مقاله مکانيسم کاهش غلظت گاز Co2 از طريق سالم سازي محيط زيست در مدل سيستم انرژي منظور شده و در اين رابطه، جنگل کاري با توجه به موازنه جرم Co2 و ساير محدوديت هاي هزينه اي توسعه يافته است.
مدل با توجه به محدوديت ها و معيار تابع هدف (حداقل کردن هزينه سيستم)، بهترين نقطه را مشخص مي کند. با اعمال روش طراحي شده، ابزار مناسبي براي ارزيابي اثر سالم سازي در کنترل نشر و انباشت Co2 فراهم شده و مدل امکان محاسبه پتانسيل کاهش نشر گاز Co2 و مقايسه خالص ارزش کنوني از مصارف مختلف زمين مانند کشاورزي، مراتع با جنگل کاري و احياي جنگل را نيز فراهم مي کند.