سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر فرخی – رئیس اداره جنگلکاری و پارکها
خلیل اله زمانی – کارشناس جنگلکاری

چکیده:

امرزه توسعه سطح جنگل و عملیات جنگلکاری در سرتاسر دنیا شدیدا مورد توجه مردم و دولت مردان می باشد از زمانی که بحث الودگی محیط زیست و تخریب جنگل ها و کاهش سطح آنها در شمار مسائل حاد بین المللی درامد همه کشورها سعی در توسعه سطح جنگلهای خود دارند و شاخص توسعه جنگل در کشورها سطح جنگلکاری سالانه تعداد نهال کاشته شده در هر سال و سهم سرانه هرنفر از جنگل می باشد براثر چرای بیش از حد دام در جنگلهای جلگه ای و ارتفاعات کشورمان زاداوری گونه های بومی تقریبا متوقف شده است و براثر سست شدن ساختمان خاکدانه ها و کوبیده شدن خاک به هنگام بارندگی اب در خاک نفوذ نمی کند و درنتیجه حرکت و جریان آب از نقاط مرتفع به پاییندست حجم زیادی از خاک سطحی را با خود از عرصه خارج می کند و خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه دارد ا زجمله این خسارتها می توان به سیل سالها اخیر در کشور سیل نکا و … اشاره کرد که صدمات زیادی به مردم و عرصه های منابع طبیعی وارد نمود. برایجلوگیری از فجایعی این چنین ایجاد پوشش درمناطق لخت و غنی سازی عرصه های جنگلی مخروبه بسیار ضروری است