مقاله جنگ و زندگي روزمره: خاورميانه و امريکا، يک بررسي رسانه محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: جنگ و زندگي روزمره: خاورميانه و امريکا، يک بررسي رسانه محور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امريکا
مقاله ايران
مقاله جنگ
مقاله خاورميانه
مقاله زندگي روزمره
مقاله شي وارگي
مقاله ضد جنگ
مقاله کليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروين امين
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدعبدالامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه جنگ به يکي از مهم ترين معرف هاي خاورميانه در رسانه هاي غربي تبديل شده است. با اين حال، جنگ که به شکلي نازيبا، تصويري هولناک از خاورميانه در اذهان عمومي به وجود آورده، به شکلي عادي در زندگي ساکنان خاورميانه تکرار مي شود. از طرفي جنبش هاي ضد جنگ در غرب انگشت اتهام خود را هم به سوي گروه هاي تروريستي اين سوي عالم و هم سياست مداران جنگ طلب خود نشانه رفته اند. اين مقاله با تاکيد بر روزمره شدن جنگ (به عنوان پديده اي فرهنگي و چند بعدي) در خاورميانه و ضد جنگ در جوامع غربي (به ويژه امريکا) به بررسي اين موضوع در چهار فصل مي پردازد. به عبارت ديگر فرض اصلي نويسنده چنين است: جنگ به عنوان مفهومي فرهنگي در جوامع خاورميانه (با تاکيد بر ايران) همچون کليتي بر زندگي مردم سايه انداخته، به نحوي که به بخشي از زندگي روزمره آنها تبديل شده است. در مقابل «ضد جنگ» در جوامع غربي (با تاکيد اصلي بر جامعه امريکا)، در همين وضعيت و موقعيت قرار دارد. به همين منظور در اين مقاله، از رويکردهاي نظري مارکس، وبر، زيمل، لوکاچ، دوسرتو، فوکو، هال و فيسک استفاده مي شود. داده هاي اين مقاله در شرايط سال ۱۳۸۷ و به کمک روش هاي کيفي (گفتگو، مشاهده و تحليل خبر) جمع آوري شده اند.