سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیلا تکاور – دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، ساری، ایران
حسن رهنما – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
حشمت اله رحیمیان – دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، ساری، ایران
سیدکمال کاظمی تبار – دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، ساری، ایران

چکیده:

امکان استفاده از جنین رسیده جهت بازز ایی، به علت دسترسی آسان و امکان نگهداری بذور رسیده در دراز مدت از مزیت و یژه ای برخوردار است. در این تحقیق افز ایش بازده بازز ایی از ٥ لا ین اینبرد ذرت با استفاده از کالوسهای جنین زای حاصل از جنین های رسیده امکان پذیر گردید . جنینها از بذ رهای رسیده ذرت از ناحیه محورجنینی دو نیم شده ، سپس استخراج شدند . هریک از دو نیمه جنین رسیده، به عنوان یک ر یزنمونه جهت تولید کالوس به محیط کشت حاوی ٤ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D منتقل شدند. بیش از ٩٣ ٪ ریزنمونه ها، کالوسهای او لیه تو لید کردند. کالوسهای اولیه سپس به محیط کشت حاوی ٢ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D وغلظتهای مختلف (صفر، ۰/۲ و ۰/۵ میلی گرم در لیتر )، تنظیم کننده های رشد بنزیل آمینو پور ین (BA) و تیدیازرون (TDZ) و با یا بدون نیترات نقره( Ag NO3) (ده میلی گرم در لیتر ) انتقال یافتند . پس از القا کالوسهای جنین ز ا، به محیط کشتمشابه اما بدون نیترات نقره تحت دوره روشنایی ١٦ ساعت برای باززایی انتقال داده شدند . برای ریشه زایی از محیط نصف غلظت MS حاوی ۰/۶ میلی گرم در لیتر ایندول بو تیریک اسیدبه منظور ریشه زایی انتقال داده شدند . بهترین تیمار ۰/۲ میلی گرم در لیتر TDZ با ١٠ میلی گرم در لیتر نیترات نقره و میزان باززایی از کالوسهای جنین زا در این تیمار ۴۰/۲۵-۱۸/۳% در لاین های مختلف بود. این افز ایش میزان بازز ایی جنینهای رسیده ، استفاده از آن در روش های انتقال ژن به گیاه امکانپذیر می سازد.