سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران عنایتی شریعت پناهی – استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن- پژوهشکده بیوتکنولو
آلیشر تورائیف – Professor, Max F. Perutz Laboratories, University Departments at the Vienna Biocenter,Department of Plant Molecular Biology, Vienna
اروین هبرل برز – Professor, Max F. Perutz Laboratories, University Departments at the Vienna Biocenter, Department of Plant Molecular Biology, Vienna

چکیده:

در این تحقیق، روش کشت میکروسپور به منظور توسعه یک پروتکل جنین زایی مطالعه گردید. اثر تنش های مختلف شامل سرما، گرما، گرسنگی و کلشیسین بر روی القاء جنین زایی میکروسپور بررسی شد. میکروسپورها در مراحل مختلف نموی از غنچه های گل ضدعفونی شده جدا گردیده و در محیط AT3 یا B ، با و یا بدون کلشیسین، در درجه حرارتهای مختلف با مدت زمانهای متفاوت کشت شدند. بعد از اعمال تنش، میکروسپورها به محیط تغییر یافته AT3 به همراه تنظیم کننده های رشدی انتقال یافته و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد در تاریکی نگهداری گردیدند. نتایج نشان داد که اولاً مرحله نموی انتهای تک هسته ای، محیط B و روش همزن مغناطیسی به ترتیب مناسب ترین مرحله، محیط و روش جداسازی میکروسپورها بودند، ثانیاً تیمار کلشیسین(µM 25) به همراه تنش سرمایی(°C 4) به مدت ۷۲ ساعت باعث القاء جنین زایی و تقسیمات اسپوروفیتی در بیش از ۳۵ درصد از میکروسپورهای کشت شده و نهایتاً تشکیل کالوس و ساختارهای جنینی گردید.