مقاله جهاني شدن، امنيت و پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن، امنيت و پليس
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله امنيت
مقاله جهاني شدن
مقاله قدرت
مقاله زور مشروع
مقاله نظم اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان فام محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهمترين وظيفه  دولت برقراري امنيت است. تهديد امنيت يا از سوي کشورهاي ديگر صورت مي گيرد که آن را تهديد امنيت ملي مي نامند و يا از سوي  افراد و گروه ها داخلي عليه يکديگر است که با تضعيف دولت و از بين رفتن نظم اجتماعي بروز مي يابد. دولت قدرت برتر را در اختيار دارد و به منظور برقراري امنيت و اعمال حاکميت، ابزارها و سازمان هاي را به وجود مي آورد که نيروي نظامي و انتظامي (پليس)، يکي از برجسته ترين آنهاست. نيروي انتظامي براي برقراري امنيت و آرامش در جامعه، سازماني را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محيط تهديد، ابزارها و شيوه هاي تهديد، راهبردها و تاکتيک هايي را براي تأمين هدف در پيش  مي گيرد. هرچند پليس ثابت است، اما محيط امنيتي، ابزارها و شيوه هاي تهديد و برقراري امنيت در حال تغيير است. جهاني شدن يکي از عوامل مؤثر در اين تغيير و تحول، در دو دهه گذشته بوده است. در اين مقاله، سازوکار تاثيرگذاري جهاني شدن بر مأموريت ها و راهبردهاي پليس در جمهوري اسلامي ايران بررسي شده است.