مقاله جهاني شدن اصل حمايت ويژه از کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۵۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن اصل حمايت ويژه از کودکان
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل حمايت ويژه
مقاله حقوق بشر
مقاله حقوق رفاه
مقاله حقوق کيفري
مقاله کودک
مقاله قانون اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي اميرحمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: شكل گيري نظام و اجماع جهاني بر سر ارزش ها ، اصول، قواعد و هنجارهاي حقوق بشر باعث جهان شمولي حقوق بشر شده است كه بيش از هر چيز در كرامت انساني ذاتي مردمان سراسر گيتي ريشه دارد. سوال اساسي اين است که اصل حمايت ويژه از کودکان در برابر رفتارهاي ناقض حقوق آن ها، به عنوان بنيادي ترين اصل در زمينه هرگونه سياست گذاري راجع به کودکان، تا چه حد در سطح جهاني و نيز در سطح قوانين موضوعه بررسي شده است.
روش: اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است. با استفاده از اسناد بين المللي مصوب نهادهاي جهاني و منطقه اي و با رويکردي تطبيقي به بررسي موضوع پرداخته شده است.
يافته ها: پس از شکل گيري نظام بين المللي حقوق بشر کودکان، حمايت ويژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهاي ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسايي و پذيرش جهاني قرار گرفته است. همچنين اين اصل در قوانين اساسي اکثر کشورهاي جهان، لحاظ شده است.
نتايج: پذيرش اصل حمايت ويژه از كودكان به عنوان اصلي راهبردي در پي ريزي يک سياست تقنيني افتراقي در برابر رفتارهاي ناقض حقوق کودکان بر فرايند انتقال و جذب معيارهاي بين المللي راجع به حمايت ويژه از کودکان در قوانين موضوعه عادي ايران تاثير مثبت خواهد گذاشت.