مقاله جهاني شدن و اثرات آن بر اقتصاد كشاورزي ايران: مطالعه موردي زيره سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و اثرات آن بر اقتصاد كشاورزي ايران: مطالعه موردي زيره سبز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص جهاني شدن
مقاله عرضه
مقاله تقاضا
مقاله صادرات
مقاله زيره سبز
مقاله اقتصاد کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري توپكانلو زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق از ديدگاه كمي و الگوي اقتصاد سنجي به بررسي و ارزيابي روند جهاني شدن در بخش كشاورزي مي پردازد. اطلاعات براي يك دوره زماني ۲۰ ساله مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بخش كشاورزي در كل حركت قابل توجهي در مسير جهاني شدن نداشته است. در اين مطالعه محصول زيره سبز مدنظر قرار گرفت. بدين منظور توابع عرضه داخلي، تقاضا، و صادرات زيره سبز مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان دهنده آن است كه روند جهاني شدن بر عرضه داخلي محصول منتخب اثر مثبت دارد و بيان مي كند كه حركت در مسير جهاني شدن اقتصاد بر توليد داخلي اين محصول خواهد افزود. تابع تقاضاي محصول نشان داد كه شاخص جهاني شدن بر تقاضاي زيره اثر منفي دارد، بدين معني كه با حركت در مسير جهاني شدن مصرف اين محصول در كشور كاهش مي يابد. نتيجه حاصل از تابع صادرات زيره بيان مي دارد كه ضريب شاخص جهاني شدن در اين تابع مثبت است و حكايت از آن دارد كه در روند جهاني شدن اقتصاد صادرات اين محصول افزايش مي يابد كه كاملا با ظرفيت توليد اين محصول در داخل مطابق است.