مقاله جهاني شدن و بازانديشي الگوهاي دوستي دختران و پسران: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و بازانديشي الگوهاي دوستي دختران و پسران: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله بازانديشي
مقاله تعاملات جنسي
مقاله الگو
مقاله دوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبلو علي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پ‍ژوهش بر آن است که به بررسي تاثير جهاني شدن در بازانديشي تعاملات جنسي ميان جوانان دانشجوي ايراني بپردازد.
جامعه آماري پژوهش دربرگيرنده همه دانشجويان دانشگاه تهران، در سه پايه کارشناسي، کارشناسي ارشد، و دکتري است، که از ميان آن ها ۲۷۵ نفر، به عنوان نمونه پژوهش و به شيوه نمونه گيري خوشه يي انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه است. فرضيه کلي پژوهش وجود رابطه يي معنادار ميان جهاني شدن و بازانديشي تعاملات جنسي جوانان دانشجوي ايراني است، که براي پذيرش آن، چهار فرضيه فرعي فردي شدن تعاملات جنسي، پذيرش الگوهاي تازه، سطح روابط جنسي، و داشتن تجربه هاي گوناگون دوستي با جنس مخالف مورد آزمون قرار گرفته اند.
يافته هاي پژوهش بر پايه ضريب هم بستگي پير سون نشان مي دهد ميان جهاني شدن (عمدتا رسانه هاي نمايشي) و تعاملات جنسي دانشجويان رابطه وجود دارد.