سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پوران رئیسی – کارشناس دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو

چکیده:

تحولات دو دهه اخیر و بویزه تحولاتی که درجهان ارتباطات رخ داده است، نوید آن می دهد که جوامع وارد عصر نوینی شده اند که می تواند با نام «جهانی شدن» مطرح شود. گروهی از اندیشمندان این پدیده را نو می دانند در حالی که گروهی دیگر آن را مرحله ای از تکامل دوره های پیشین دانسته اند که درجهت پیشرفت جوامع، گسترش فرصت ها و نیز دستیابی به منابع و امکانمات موجود و شناسناخته جهان گام های اساسی بر می دارد. با هر نوع برداشتی که به این پدیده نگریسته شود ، واقعیت آن است کهاین پدیده بر توسعه کشورها در هر یک از ابعاد تاثیر عمیق دارد و بر اساس نوع رویارویی با آن اثرات مثبت یا منفی با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین تاثیر جهانی شدن بر روی فعالیت های صنعتی و تحقیق و توسعه، که از مولفه های اصلی پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است، یک واقعیت گریزناپذیر می باشد. با تلاش واقع بینانه و نظام یافته برای شناخت مقوله جهانی شدن و آینده نگری صحیح فعالیت های تحقیق و توسعه صنایع هر کشور می توان از آثار نامطلوب جهانی شدن در این بخش کاسته و از پیامدهای مثبت آن سود جست. باتوجه به این نگرش، در نوشتار حاضر در نخسنین گام به شناخت پدیده پدیده جهانی شدن و مفاهیم اصلی و پایه ای این موضوع از دیدگاه تحقیق و توسعه پرداخته می شود و در ادامه شاخص های جهانی شدن تحقیق و توسعه در بخش صنعت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.