سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ایزدی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
علی صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)

چکیده:

وجود شکاف بین میزان پس انداز و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه عامل روی آوردن این کشورها به استفاده بیشتر از سرمایه گذاری خارجی بوده است وجود چنین خلاءای ، امروزه برقراری ارتباط بین کشورهاو به ویژه پیوستن به دهکده جهانی و استفاده از بازارهای سرمایه را بیش از پیش ضروری ساخته است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی چالش ها و فرصتهایی است که در نتیجه جهانی شدن بورس اوراق بهادار در ایران متوجه مدیران مالی شرکت های صنایع مختلف می گردد. در این راستا ، چگونگی جهانی شدن بورس در ایران نیز مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر مبتنی بر تحقیقی از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که جهانی شدن بورس، فرصت هایی همچون: دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت تر، امکان دسترسی به نقدینگی بیشتر، تثبیت قیمت سهام، عملکرد بهتر سهام، امکان توسعه ارتباط با سایر بورس های کارایی جهان، الگوبرداری از شرکت های خارجی و همچنین چالش های نظیر: توسعه قدرت اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات، شفافیت سازی در اطلاعات ارائه شده به بازار بورس، ضرورت رعایته استانداردهای حسابداری مقبولانه، وجود تحلیلگران بیشتر در بازار و به طور کلی افزایش سطح کیفیت تصمیمگیری در بازار را برای مدیران مالی در بردارد. نتایج این تحقیق مورداستفاده سیاستگذاران مالی و اقتصادی، تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری، ذینفعان بازار بورس اوراق بهادار، مؤسسات بیمه، مدیران عالی و همچنین مدیران مالی صنایع مختلف قرار می گیرد.